Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby

Městský úřad, stavební odbor
nám. K. Šternberka čp. 363, 338 28 Radnice

Č.j: MěÚ 235/2011 Radnice, dne: 7.3.2011
Vyřizuje: Hana Brabcová
Telefon: 371740815

Stavebníci:
Pan Petr Fajmon, nar. 3.4.1974, trvale bytem Němčovice čp. 38, 338 24 Břasy
Paní Eva Fajmonová, nar. 16.11.1980, trvale bytem Němčovice čp. 38, 338 24 Břasy

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Dne 21.2.2011 podali stavebníci pan Petr Fajmon, nar. 3.4.1974, trvale bytem Němčovice čp. 38, 338 24 Břasy a paní Eva Fajmonová, nar. 16.11.1980, trvale bytem Němčovice čp. 38, 338 24 Břasy žádost o vydání územního rozhodnutí na umístění stavby : Přístavba k rodinnému domu čp. 38, Němčovice na pozemcích parc.č. 16, 18/11 a 18/17 v obci a k.ú. Němčovice a žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Přístavba k rodinnému domu čp. 38, Němčovice na pozemcích parc.č. 16, 18/11 a 18/17 v obci a k.ú. Němčovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené územní řízení o umístění stavby nebo zařízení a stavební řízení.

Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 144 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) zahájení spojeného územního řízení o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území a stavebního řízení a současně nařizuje ústní jednání na den

12. dubna 2011 (úterý) v 10.00 hodin

se srazem zúčastněných na místě stavby

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu Radnice, stavebního odboru (návštěvní dny : pondělí a středa od 7.30 do 17.oo hod.) a při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na veřejně přístupném místě u pozemků na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zajišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Hana Brabcová
vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 8.3.2011

Účastníci územního řízení (doručení jednotlivě):
Pan Petr Fajmon, Němčovice čp. 38, 338 24 Břasy
Paní Eva Fajmonová, Němčovice čp. 38, 338 24 Břasy
OBEC Němčovice, 338 24 Břasy

účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
– se vyrozumívají veřejnou vyhláškou
Pan ing. Miroslav Eber, U Pentlovky 466/7, 181 00 Praha 8
Paní Ludmila Eberová, U Pentlovky 466/7, 181 00 Praha 8
Pan Petr Pavelka, Němčovice 37, 338 24 Břasy
Paní Danuše Pavelková, Němčovice 37, 338 24 Břasy

Účastníci stavebního řízení (doručení jednotlivě):
Pan Petr Fajmon, Němčovice čp. 38, 338 24 Břasy
Paní Eva Fajmonová, Němčovice čp. 38, 338 24 Břasy
OBEC Němčovice, 338 24 Břasy
Pan ing. Miroslav Eber, U Pentlovky 466/7, 181 00 Praha 8
Paní Ludmila Eberová, U Pentlovky 466/7, 181 00 Praha 8
Pan Petr Pavelka, Němčovice 37, 338 24 Břasy
Paní Danuše Pavelková, Němčovice 37, 338 24 Břasy

Dotčené orgány státní správy :
Obecní úřad Němčovice, 338 24 Břasy (spolu se žádostí o vyvěšení na úřední desce)
HZS PK, ÚO Rokycany, Komenského 29/1, 337 01 Rokycany

Komentáře