Oznámení o projednávání zadání změny č. 1 ÚPO Němčovice

Městský úřad Rokycany, odbor stavební
Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany

______________________________________________________________________

Č.j: 3598/OST/08-3 Rokycany, dne: 3.2.2009

Vyřizuje: Jiří Hájek

E-mail: jiri.hajek@rokycany.cz

Telefon: 371 706 146

Žadatel:

Obec Němčovice, Němčovice 22, 338 24 Břasy 1

/ dále jen žadatel /
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČOVICE

Dne 1.10.2008 obec Němčovice požádala MěÚ Rokycany, OST o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Němčovice.

MěÚ Rokycany jako obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu / dále jen stavební zákon / je v přenesené působnosti příslušný k pořízení územních plánů obcí a jejich změn, a to na žádost obce ve svém správním obvodu.

MěÚ Rokycany jako příslušný úřad územního plánování / dále jen pořizovatel / podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona
o z n a m u j e

v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona zahájení projednávání zadání změny č. 1 územního plánu obce Němčovice/ dále jen návrh zadání /.

Návrh zadání bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce. Návrh zadání bude vystaven na OÚ Němčovice a na MěÚ Rokycany, Masarykovo nám.1, Rokycany, č. dveří 108.

V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky.

Dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu, pořizovatel zašle návrh zadání jednotlivě.

Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů, a požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, včetně jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního právního předpisu; ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce.

K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo k připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Ing. Oldřich Dienstbier

vedoucí odboru stavebního

Vyvěšeno bude na úřední desce OÚ Němčovice a MěÚ Rokycany.

Vyvěšeno dne 6.2.2009 Sejmuto dne ……………………………………

Podpis a razítko: ……………………………… Podpis a razítko: ………………………………..

Obdrží:

Veřejnost: doručuje se veřejnou vyhláškou

Adresáti

Obec, pro kterou je změna územního plánu pořizována a zpracovatel změny ÚP:

Obec Němčovice, Němčovice 22, 338 24 Břasy 1

Ing.arch. Petr Tauš, Bělohorská 3, 301 64 Plzeň

Sousední obce:

Město Radnice, náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice u Rokycan

Obec Břasy, Břasy 350, 338 24 Břasy 1

Obec Dobříč, Dobříč 29, 330 05 Dobříč

obec Hromnice, Hromnice 60, 330 11 Třemošná u Plzně

Obec Kaceřov, Kaceřov , 331 51 Kaznějov

Obec Kamenec, Kamenec 7, 338 28 Radnice u Rokycan

Obec Kozojedy, Na Návsi 40, 281 63 Kozojedy

Obec Lhotka u Radnic, Lhotka u Radnic 11, 338 24 Břasy 1

Obec Liblín, Liblín 47, 331 41 Kralovice

Obec Újezd u Sv. Kříže, Újezd u Sv. Kříže , 338 26 Újezd u Sv. Kříže

Dotčené orgány:

Ministerstva:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha

Ministerstvo zemědělství, pozemkový úřad Rokycany, Klostermannova 635/3, 337 01 Rokycany 1

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III, Purkyňova 27, Plzeň – město, 301 00

Krajský úřad:

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Městský úřad:

MěÚ Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo nám. 215, 337 13 Rokycany

MěÚ Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí 1, 337 20 Rokycany 1

MěÚ Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 337 20 Rokycany 1

Ostatní

HZS Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, Komenského 29, 337 01 Rokycany 1

KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni – ÚP Rokycany, Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01

Obecní úřad Němčovice, Němčovice , 338 26 Němčovice

Obvodní báňský úřad, Hřímalého 11, 320 25 Plzeň

Státní energetická inspekce-inspektorát pro Plzeňský kraj, Rejskova 3, 326 00 Plzeň 26

Vojenská ubytovací a stavební správa, Radobyčická 25, 304 50 Plzeň

Ostatní:

Dobrovolný svazek obcí – Mikroregion Radnicko, Nám. Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice

České radiokomunikace, a.s., U nákladového nádraží 4, 130 00 Praha 3

ČEZ Distribuce a.s.,, Guldenerova 19, 303 03 Plzeň

Geofond, Kostelní 26, 170 06 Praha

Policie ČR, okr. ředitelství, DI, Komenského 29, 337 01 Rokycany 1

Povodí Vltavy a.s. závod Berounka, Denisovo nábřeží 14 , 304 20 Plzeň

Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, Koterovská 134, 326 00 Plzeň 26

Správa a údržba silnic, Roháčova 773, 337 01 Rokycany 1

Zemědělská vodohospodářská správa, Pracoviště Rokycany, Šťáhlavská 817, 337 01 Rokycany 1

Příloha pro adresáty: Zadání změny č. 1 obce Němčovice

Komentáře