Oznámení o pokračování stavebního řízení

OZNÁMENÍ
O POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Obec Břasy, IČ 00258628, 338 24 Břasy 350 a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, Škroupova 18, Plzeň,
které zastupuje
Pontex spol.s.r.o., IČ 40763439, Bělohorská 7, 301 64 Plzeň (dále jen „stavebník“) dne 28.12.2011 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
Rekonstrukce silnice II/232 Břasy – Liblín
na pozemcích st. p. 300, 322, 332, parc. č. 208/14, 220, 222, 228, 243/6, 243/7, 258, 261/3, 262, 282, 288/13, 318, 360/1, 406/9, 406/11, 407/1, 407/2, 407/3, 407/5, 407/11, 431, 443, 457/1, 568, 612 v k.ú. Břasy, parc. č. 690 v k.ú. Stupno, parc. č. 464, 770/1 v k.ú. Lhotka u Radnic, parc. č. 313/1, 313/2, 1810/1, 1811/1, 1817 v k.ú. Liblín, parc. č. 238/1, 238/6, 443/1, 451 v k.ú.Němčovice, parc. č. 585, 586/1, 586/4, 840, 867 v k.ú. Bezděkov u Radnic, parc. č. 709/11, 738/1, 738/2, 738/3 v k.ú. Újezd u Svatého Kříže.
Stavba obsahuje:
Povrchovou opravu silnice II/232 od konce obce Bezděkov až do Liblína k mostnímu objektu přes řeku Berounku (staničení 9,880 – 22,770 45). V obci Břasy je navržena kompletní rekonstrukce vozovky od autobusových zálivů v blízkosti čerpací stanice (km 11,690) až za zatáčku v km 11,890. Dále je ještě navržena kompletní rekonstrukce vozovky od Újezdu u Sv. Kříže až ke křižovatce se silnicí III/23215 (odbočka na Němčovice).
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), podle § 64 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) usnesením ze dne 24.1.2012 zn. 822/OD/12 stavební řízení přerušil a vyzval žadatele k doplnění podkladů podané žádosti.

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, v souladu s § 47 správního řádu o z n a m u j e, že řízení ve věci vydání stavebního povolení na výše citovanou stavbu
p o k r a č u j e.

Ze znalosti situace silniční správní úřad upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Účastníci řízení mohou své námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jsou povinny uplatnit závazná stanoviska dotčené orgány státní správy. Pokud dotčený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o stavební povolení získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných zájmů se stavbou souhlasí.
Nechá – li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího odboru (na Masarykově náměstí v objektu OD Žďár, II. poschodí, dveře č. 326).

Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Jaromír Kalčík
vedoucí odboru dopravy
otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Vyvěšeno dne: 20.4.2012

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Pontex spol.s.r.o., IDDS: nrpt3sn

dotčené správní úřady
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát stanovisko dne 11.11.2010 č.j. KRPP-320-329/ČJ-2010-030806
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Rokycany, IDDS: samai8a
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k
Městský úřad Radnice, stavební odbor, IDDS: c9sb4dp
Obecní úřad Liblín, IDDS: yghay7g
Obecní úřad Bezděkov, IDDS: d7uay4f
Obecní úřad Břasy, IDDS: p8ubrid
Obecní úřad Němčovice, IDDS: usxbzb7
Obecní úřad Újezd u Svatého Kříže, IDDS: rgrbvab
Obecní úřad Němčovice, IDDS: usxbzb7

Veřejná vyhláška
Obecní úřad Bezděkov
Obecní úřad Břasy
Obecní úřad Němčovice
Obecní úřad Újezd u Svatého Kříže
Obecní úřad Liblín
Městský úřad Rokycany, odbor správní

Znak obce-012.jpg

Komentáře