Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení

o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva obce Němčovice
podle § 29, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů

Datum: 10. a 11. října 2014 (pátek, sobota); první den voleb začíná hlasování
ve 14.00 hodin a končí ve 22.00. Druhý den voleb začíná v 8.00 a
končí ve 14.00 hodin.
Místo: Salónek restaurace v Němčovicích

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny před dnem konání voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Karel Ferschmann
starosta
V Němčovicích dne 10. září 2014

Komentáře