Opět se plánuje stavba přehrady na Berounce


Naposledy v roce 1988 se podařilo ochráncům přírody zastavit projekt stavby přečerpávací vodní elektrárny s přehradami ve Skryjích a Zbečně, které by po zatopení definitivně zlikvidovaly nejcennější části horního a středního toku řeky Berounky, biosférické rezervace zanesené v archívech UNESCO (max. vzdutí mělo dosahovat až nad Liblín). V říjnu letošního roku proběhlo v Praze veřejné projednávání tzv. Plánu hlavních povodí (PHP) – strategického dokumentu, který navrhuje závazně definovat lokality pro dvě stovky nových přehrad v České republice. Tento dokument Ministerstva zemědělství ČR má ještě do konce roku schválit vláda, jeho obsah se pak stane závazným pro veškeré územní plány obcí a krajů. Megalomanské návrhy, převzaté prakticky beze změny z komunistických plánů 70. let minulého století, nemají ve velké většině případů žádné opodstatnění. V případě schválení ale budou bezprostředně ohrožovat stovky obcí, které se celé nebo z části nacházejí na území plánovaných vodních nádrží. V našem regionu se to týká především plánované přehradní nádrže ve Skryjích, která by zasáhla do řady přírodních rezervací (PP Malochova skalka, PR Háj, PR Zábělá, PR Třímanské skály, PR Krašov, NPR Chlumská stráň, PR Bubensko, PR Jezírka, PR Lípa) a pravděpodobně by je i z větší části zatopila. Podle mapky „Seznamu lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod“ by tentokrát vzdutí dosáhlo až do Plzně. Další navrhovaná přehrada je plánována na Zbirožském potoce u obce Ostrovec. Pokud Vás uchlácholí argument, že se jedná o dlouhodobý výhled PHP – pak vězte, že o všem důležitém se závazně rozhoduje už letos. Není pochyb, že záměr výstavby přehrady v libovolné lokalitě bude mít negativní dopad na život v daném místě – a to přesto, že přehrada bude ve výhledu pro několik desetiletí existovat jen na papíru. Více informací najdete na www.stopprehrade.cz.

Autor: kafe
Zdroj: Rokycanský deník
PHP_Berounka.jpg

Komentáře