Opakovaná výzva k podání nabídky na dodavatele stavby

OPAKOVANÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ – POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY V OLEŠNÉ“

NÁZEV OSLOVENÉ SPOLEČNOSTI-UCHAZEČE/DODAVATELE:

Sídlo:
Zapsán:
Statut.osoba:

1. Informace o předmětu zadávané zakázky:

Jedná se o opravu účelové pozemní komunikace – lesní cesty, která je určena k odvozu dřeva, dopravě osob, materiálu a k průjezdu speciálních vozidel (HZS, RZS). Oprava komunikace bude probíhat od křižovatky u hájenky směrem k řece Berounce až na hranici s pozemkem pč. 1304. Celková délka opravy je 1700 m, základní šíře jízdního pruhu je 3 m, komunikace se nachází na pozemku pč. 1265/1 v kat. území Olešná u Radnic o celkové výměře 13 085 m2, který je ve vlastnictví obce Němčovice. Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – dotace ze Státního zemědělského a intervenčního fondu v rámci programu podpory venkova, podopatření Investice do lesů.

2. Identifikační údaje zadavatele:

Obec Němčovice
Se sídlem: Obecní úřad Němčovice, Němčovice 37A, 338 24 pošta Břasy
IČ: 00573922
DIČ: nejsme plátci
Statutární zástupce: Karel Ferschmann, starosta obce
Kontaktní osoba: Karel Ferschmann, starosta obce
Tel, fax, e-mail: +420371795262, +420371795056, ou@nemcovice.cz

3. Zadávací dokumentace, podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je součástí této výzvy pro vybrané oslovené uchazeče, pro případné další uchazeče, které se přihlásí na základě zveřejnění informací o poptávkovém řízení a mohou si jí vyzvednout v sídle zadavatele.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je ode dne 2. července 2010 do 28. července 2010 do 18:00 hodin. Místem podání nabídek je sídlo zadavatele.

Nabídky v zalepených obálkách označené nápisem: „Nabídka – Lesní cesta v Olešné NEOTVÍRAT!“, budou uchazeči doručeny zadavateli osobně, a to do sídla zadavatele, nebo poštou do sídla zadavatele, a to tak, aby nabídka byla doručena do sídla zadavatele nejpozději do 28. července 2010 do 18:00 hodin.

5. Údaje o hodnotících kritériích

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle kritéria nejnižší nabídkové ceny:

Jediným kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena uchazeče (při splnění všech kvalifikačních a ostatních předpokladů a požadavků zadavatele uvedených v nabídce dle této zadávací dokumentace).

Posouzení nabídek
Při posouzení nabídek bude posuzováno splnění všech požadavků uvedených ve Výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci.

6. Profesní kvalifikační a další předpoklady

Zadavatel požaduje po uchazečích splnění následujících profesních kvalifikačních předpokladů:

– Výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán) či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán nebo
– Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zadávané zakázky

Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele, tj. že:

– dodavatel (uchazeč) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,
– na majetek dodavatele (uchazeče) není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
– dodavatel (uchazeč) není v likvidaci

Dále:
– krycí list nabídky
– naceněný rozpočet
– celková částka díla dle požadované struktury
– prohlášení o shodě
– návrh smlouvy o dílo
– ostatní – (pojistka, reference, informace o smlouvě)

Splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč o zakázku formou čestného prohlášení, které bude podepsané oprávněnými osobami – statutárními zástupci.

V Němčovicích, dne 2. července 2010
Za statutárního zástupce zadavatele:

……………………………………………..
Karel Ferschmann, starosta obce Němčovice

Komentáře