Obecní studna v Olešné


Po řadě nesrovnalostí v hodnocení kvality vody v této obecní studni různými subjekty, objednala obec hydrogeologický posudek, který zpracoval ing. Vladimír Dyk, znalec v oboru hydrogeologie. K tomuto kroku nás vedl nesoulad mezi výsledky laboratorních zkoušek, který prováděla zkušební laboratoř Zdravotního ústavu v Plzni, pro Okresní hygienickou stanici v Rokycanech a výsledky laboratoře, u které si rozbory objednáváme my – VODAPRIM s.r.o., v Plzni. Abychom se mohli v problému orientovat, museli jsme objednat ještě další, třetí nezávislou laboratoř a to Vodárny Plzeň. Na konci března se sešli u této studny najednou tři laboratoře, které odebraly ve stejnou chvíli stejný vzorek vody. Pak už jsme jen týden čekali na výsledky. Z těch bylo nakonec naprosto jasné, že laboratoř Zdravotního ústavu v Plzni dochází ke zcela rozdílným výsledkům v hodnocení vzorků vody, přičemž VODAPRIM i VODÁRNY se téměř (až na pár drobných vyjímek) ve všech ukazatelích ve výsledku shodly. Z protokolů o zkoušce vzorku odebrané vody je prokázáno, že po stránce fyzikálně-chemických ukazatelů je voda ve studni naprosto v pořádku. Z těch uveďme (první číslo je mezní hodnota, druhé naměřeno v mg/l) např. železo 0,2/0,08, mangan 0,05/0,001, amonné ionty 0,5/0,05, dusitany 0,5/0,01, dusičnany 50/48, konduktivita 125/59,4.
Problémem v hodnocení výsledků laboratorních zkoušek byly mikrobiologické ukazatele – především Escherichia coli a koliformní bakterie. Zde je mezní hodnota vždy nula. Vodárny naměřily 0, Vodaprim 0 a Zdravotní ústav 20. Druhý ukazatel byl u první dvou 25, u ZÚ 10100.
Abychom mohli tento problém pojmenovat a následně odstranit, bylo nutné nechat si posoudit stav studny a její okolí odborníkem. Ing. Dyk v závěru svého posudku uvedl, že zdroj bakteriálního znečištění se nachází mimo studnu a znečištění je do studny stále přinášeno proudící podzemní vodou. Proto bylo nutné učinit další opatření a oslovit potencionální vlastníky pozemků, na kterých se mohou nacházet tyto zdroje. Zároveň byl pro zajištění mikrobiologické nezávadnosti vody zakoupen a instalován speciální dávkovač desinfekčního média pro pitnou vodu. Následně byl vybudován další plot, který má zabránit vstupu nepovolaných osob do prostoru objektu studny. Příští týden bude znovu odebrán (letos již v pořadí osmý) a vyhodnocen další vzorek vody akreditovanou laboratoří. O výsledku budete informováni. Pro úplnost dodáváme, že jeden krácený rozbor pitné vody stojí 1.600,– Kč, úplný rozbor 7.000,– Kč)

Veškeré tyto úpravy a opatření mají zásadní význam proto, aby naši občané mohli ze studny v klidu a bez obav odebírat pitnou vodu pro sebe i své děti a věděli, že kvalita vody je pod stálou kontrolou. Nezapomeňte však, že kvalitu vody také můžeme významně ovlivnit my, sami. Je třeba především vzájemné ohleduplnosti a nesobeckosti jednoho k druhému – neskladovat závadné materiály v povodí studny, nevypouštět různé splašky a fekálie do jejího okolí, nepoužívat žádné chemické látky, které by mohly vodu v této důležité studni uprostřed obce Olešná znečistit.

Vyzýváme proto všechny naše občany – chraňte pro sebe kvalitu pitné vody v obci a nedopusťte její znečišťování! Ani v Olešné neteče dobrá voda úplně zadarmo!

Autor: Karel Ferschmann
Zdroj: OÚ
23.5.2008 008.jpg

Komentáře