Obecně závazná vyhláška obce o vedení technické mapy obce

Obecně závazná vyhláška obce o vedení technické mapy obce

Obec Němčovice
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NĚMČOVICE, č.1/2014
o vedení technické mapy obce

Zastupitelstvo obce Němčovice se na svém zasedání dne 22. května 2014, č. usnesení 7/2-4/2014, usneslo vydat na základě § 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje:
a) obsah technické mapy obce nad rámec základního obsahu technické mapy obce ,
b) povinnost vlastníka stavby ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy obce,
c) podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby při plnění povinnosti podle písmene b).

Čl. 2
Vymezení pojmů

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí výkonným správcem technické mapy obce subjekt, který zajišťuje tvorbu a údržbu technické mapy obce včetně aktualizace jejího obsahu. Tímto subjektem je obcí pověřená právnická osoba:
Plzeňský kraj
Škroupova 18; 306 13 Plzeň
IČ: 70890366.

(2) Za změny týkající se obsahu technické mapy obce se považují

a) výsledky výstavby objektů a sítí dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu, nad ním a pod ním zahrnutých do obsahu technické mapy obce,
b) výsledky stavebních činností, které ovlivňují prostorovou polohu již existujících objektů a sítí dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu, nad ním a pod ním zahrnutých do obsahu technické mapy obce,
c) odstranění staveb.

Čl. 3
Obsah technické mapy obce nad rámec základního obsahu technické mapy obce

Prvky obsahu technické mapy obce, které jdou nad rámec základního obsahu technické mapy obce (dále jen „prvky rozšiřující obsah technické mapy obce“), jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost změn týkajících se obsahu technické mapy obce

Povinnost ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy obce má vlastník stavby, jejíž realizací jsou měněny prvky obsahu technické mapy obce.

Čl. 5
Podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Vlastník stavby ohlásí změny týkající se obsahu technické mapy obce předáním geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě a ověřené úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem výkonnému správci technické mapy obce, který písemně potvrdí její převzetí.

(2) Vlastník stavby dokládá stavebnímu úřadu potvrzením o převzetí geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, že obecnímu úřadu byly ohlášeny změny týkající se obsahu technické mapy obce podle odstavce 1
a) u stavby, na kterou se vydává stavební povolení, spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu,
b) u stavby, která podléhá ohlášení jednoduchých staveb a terénních úprav, spolu s oznámením o užívání stavby,
c) u odstraněné stavby spolu s oznámením o odstranění stavby,
d) u ostatních změn týkajících se obsahu technické mapy obce do 30 dnů od provedení ohlašované změny.

(3) Podmínky zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby upravuje provozní dokumentace technické mapy obce zveřejněná na internetových stránkách obce.

(4) Geodetická část dokumentace se předává
a) na technickém nosiči dat, jehož typ je uveden v provozní dokumentaci technické mapy obce, nebo
b) dálkovým přístupem, jehož způsob je uveden v provozní dokumentaci technické mapy obce.Čl. 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Ing. Jakub Ferschmann, místostarosta

Karel Ferschmann, starosta

Vyvěšeno: 26. 5. 2014
Sejmuto:

Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Němčovice, č. 7/2-4/2014 o vedení technické mapy obce

Prvky rozšiřující obsah technické mapy obce

1. Polohopis

1.3 Stavební objekty
Pilíře
Hradby
Pevné konstrukce

1.4 Zařízení dopravní infrastruktury
Místní tabule
Dopravní zrcadlo

1.5 Technická infrastruktura na zemském povrchu
Silnoproud – hlásič požární ochrany, venkovní hodiny, reproduktor

1.6 Vodstvo
Odvodňovací žlab
Hranice vodního objektu (meliorace, odvodňovací příkop, násep, hráz)

3. Dopravní infrastruktura
Tunely – portály, průběhy

5. Technická infrastruktura
Trasy bez rozlišení nebo neznámého účelu

Komentáře