Obecně závazná vyhláška obce Němčovice – Požární řád obce

VYHLÁŠKA OBCE NĚMČOVICE

Obecně závazná vyhláška obce Němčovice
Požární řád obce
č. 3 / 2013

Zastupitelstvo obce Němčovice se na svém zasedání dne 30. 5. 2013 usnesením č. 5-4/2013 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č.172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č.498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č.313/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Němčovice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob,
pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci Němčovice

(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Němčovice, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen “SDH”) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany
a) jednotka JSDO Němčovice, kategorie JPO V se sídlem Hasičský dům čp. 42. Kategorie JPO V.
b) jednotka HZS Plzeňského ÚO Rokycany, PS Radnice. Kategorie JPO II.

(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec:
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 2 x ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,
b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu starostu obce a velitele jednotky. Konkrétní určení osob a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje pořádání veřejných kulturních a společenských akcí, kterých se účastní větší počet osob. Požární bezpečnost při provozování těchto akcí zabezpečuje pořadatel akce.

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) pálení čarodějnic a v období žní sklizeň zemědělských plodin, požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena zřízením požární hlídky. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude v příloze č 5.
b) dlouhodobé sucho; požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena zákazem rozdělávání ohňů

(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) Hasičský dům; požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena provozovatelem.
b) Budova bývalého kravína stáje Straka, požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena provozovatelem.
c) Sběrný dvůr a útulek pro psy, požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena provozovatelem.

(4) V rámci trvalého zajištění požární bezpečnosti:
a) je zakázáno rozdělávání ohňů v pásmu 50 m od hranice lesa
b) je zakázáno rozdělávat v intravilánu obce jakékoliv ohně, s výjimkou malých ohňů určených ke grilování apod.
c) jsou vlastníci nemovitostí povinni udržovat a kontrolovat komíny v souladu s platnou legislativou ČR

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé
použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro
zajištění jejich trvalé použitelnosti

(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah
1. obecní rybník, kapacita 580 m3
2. požární nádrž, kapacita 860 m3
3. řeka Berounka

(2) Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody (příloha č. 4) pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany, uvedené v čl. 5 a jednotce HZS Plzeňského kraje, ÚO Rokycany.

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje, v případě nepoužitelnosti zdroje vody bezodkladně informovat HZS.

(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob
jejich označení

(1) Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou “Ohlašovna požárů”
a) Obecní úřad obce Němčovice, tel: 603315320
b) Hasičský dům, hasičská zbrojnice, Velitel JPO Vladimír Liška, tel: 737939152

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).
b) SMS zprávami členům jednotky, které zasílá KOPIS
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje pomocí megafonu z projíždějícího auta JSDH Němčovice.

Čl. 9
Seznam sil a prostředků

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany SDH podle výpisu z požárního poplachového plánu HZS Plzeňského kraje je uveden v příloze č. 1.

Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Obce Němčovice č. 3/2003 Požární řád ze dne 18.12.2003, ve znění všech dodatků.

Čl. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Karel Ferschmann, starosta

Ing. Jakub Ferschmann,místostarosta

Seznam příloh požárního řádu
příloha č. 1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany SDH
příloha č. 2. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
příloha č. 3. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky JSDH obce
příloha č. 4. Mapa
příloha č. 5. Seznam členů požární hlídky

Vyvěšeno: 31.5.2013

Sejmuto:

Komentáře