Obecně závazná vyhláška obce Němčovice o veřejném pořádku

Obecně závazná vyhláška obce Němčovice č. 2/2008,

o veřejném pořádku

Zastupitelstvo obce Němčovice se na svém zasedání dne 30. října 2008 usnesením č. 2-11/2008 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci Němčovice nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci je:

a) rušení nočního klidu,
b) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.

Čl. 2
Omezení činností

(1) Noční klid je dobou od 22.00 hodin do 06.00 hodin. V době silvestrovských (31.12.) oslav je noční klid dobou od 00,00 hodin do 06.00 hodin. a v době novoročních (1.1.) oslav je noční klid dobou od 03,00 hodin do 06.00 hodin a od 22.00 hodin. V době nočního klidu je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.

(2) Každý je povinen zdržet se v zastavěných částech obce, o nedělích a státem uznaných svátcích, v období od 1. května do 30. září v kalendářním roce, veškerých prací spojených s užíváním motorových zařízení a přístrojů způsobujících hluk: sekaček na trávu, cirkulárek, pil, křovinořezů, brusek a sbíjecích kladiv.

(3) Výše uvedená omezení se netýkají neodkladných zabezpečovacích prací způsobených haváriemi a jinými životu nebezpečnými událostmi.

Čl. 3
Porušení této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek, pokud nepůjde o jiný správní delikt.

Čl. 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti od 1.1.2009.
Karel Ferschmann, starosta obce Němčovice

František Spal, místostarosta obce Němčovice

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.11.2008
Sejmuto z úřední desky dne:

Komentáře