Obecně závazná vyhláška obce Němčovice o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Zastupitelstvo obce Němčovice na svém zasedání dne 22. dubna 2010 usnesením č. 4/1-4/2010 usneslo vydat na základě ustanovení § 17, odst. 2) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek I
Předmět a působnost obecně závazné vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem v územním celku obce, který je vymezen hranicemi katastrálního území Němčovice a Olešná u Radnic (dále jen „území obce“).

Článek II
Třídění komunálního odpadu

Komunální odpad vznikající na území obce se třídí na:

a) Papír, za který se považuje papír a lepenka, zejména papírové obaly, noviny, časopisy, lepenka, karton, prospekty, letáky, balící papír, sešity, knihy, papírové sáčky neznečištěné škodlivinami, počítačový, recyklovaný a ostatní neznečištěný a suchý sběrový papír.
Za papír se nepovažují hygienické potřeby (např. dětské pleny), znečištěný, mastný a
mokrý obalový papír, vícevrstvé materiály (např. krabice od mléka, džusů a limonád,
voskový papír, propisovací uhlový papír, fotografický papír apod.).

b) Sklo, za které se považuje sklo obalové a tabulové (bíle, barevné, směsné), zejména nevratné skleněné lahve (prázdné, čisté bez kovových uzávěrů), sklenice od marmelád, kompotů, zeleniny, lahvičky od kosmetiky, mycích a čistících prostředků, okenní sklo a ostatní skleněné střepy neznečištěné škodlivinami.
Za sklo se nepovažuje sklo s drátěnou výztuží, zrcadla, žárovky a zářivky, televizní obrazovky, automobilová skla, keramika, porcelán a nádoby z pálené hlíny.

c) Plast, za který se považují drobné plastové předměty a ostatní plasty, zejména všechny neznečištěné, nevratné, použité a vyřazené plasty (bez kovových součástí a jiných příměsí, bez zbytků potravin, saponátů, motorových olejů a jiných škodlivin), především igelity, igelitové sáčky, polystyrén, mikrotén, mikroténové sáčky, fólie, smrštitelné fólie, celofán, plastové PET lahve a obaly, kelímky, (např. od mycích prostředků a kosmetiky), všechny plastové výrobky nebo jejich části z plastů, (např. hračky, přepravky, potřeby pro domácnost – misky, kbelíky, nádobí apod.). Za plasty se nepovažují laminátové pryskyřice (bakelit), molitan, vícevrstvé obaly (např. krabice od mléka a limonád).

d) Nápojové obaly (tetrapacky), vícevrstvé obaly a krabice od mléka, džusů, vína, šlehaček, apod.

e) Kovový odpad, drobné kovové obaly, hliníkové předměty a obaly od piva a limonád, plechovky, konzervy, víčka, alobal, apod.

f) Nebezpečné složky, za které jsou považovány nebezpečné odpady, jež lze z komunálního odpadu vytřídit a které činí komunální odpad nebezpečným, (např. suchý elektrický galvanický článek), nepoužitelná léčiva, odpady azbestu, izolační materiály s obsahem azbestu, azbestová stavební hmota, odpadní oleje, kterými jsou minerální nebo syntetické mazací nebo průmyslové oleje, a to zejména upotřebené oleje ze spalovacích motorů a převodové oleje, minerální nebo syntetické mazací oleje, oleje pro turbíny a hydraulické oleje, baterie a akumulátory, kterými jsou zejména alkalické manganové baterie obsahující více než 0,025 hmotnostních % rtuti nebo baterie a akumulátory s obsahem vyšším než 0,0005 hmotnostních % rtuti nebo s obsahem vyšším než 25 mg rtuti na článek nebo s obsahem vyšším než 0,025 hmotnostních % kadmia (např. nikl-kadmiové akumulátory) nebo s obsahem vyšším než 0,4 hmotnostních % olova (např. olověné akumulátory), výbojky a zářivky, chladničky a mrazáky se čpavkovým nebo freonovým systémem chlazení, olejové filtry, zbytky barev, staré nátěrové hmoty, spotřební chemie (např. kyseliny, zásady, ředidla, rozpouštědla), kosmetika, autokosmetika, čistící prostředky pro domácnost, chemické prostředky pro zahrádkáře, fotochemikálie, znečištěný textil, nádoby se zbytky škodlivin apod.

g) Elektrická zařízení, kterými jsou zejména televizory, radiopřijímače, magnetofony, gramofony, mikrovlnné trouby, pračky, psací stroje počítače včetně monitorů, scannery, tiskárny apod.

h) Pneumatiky, za které se považují pneumatiky z osobních a nákladních automobilů, autobusů, traktorů, přípojných vozidel či jiných motorových a nemotorových vozidel, ručních vozíků, motocyklů, mopedů a cyklokol.

i) Biologický odpad, za který se považuje organický, kompostovatelný kuchyňský odpad, kompostovatelný odpad ze zeleně, zejména větve, listí, jehličí, tráva, rostlinné zbytky, dřevní hmota.

j) Stavební odpad, za který se považuje odpad vzniklý při stavební činnosti, pokud není nebezpečným odpadem podle písmene d), zejména beton, cihly, keramika, sádrová stavební hmota, dřevo, asfalt bez dehtu, ostatní izolační materiály bez obsahu azbestu.

k) Výkopová zemina, za kterou se považuje vytěžená zemina nebo kameny a vytěžená hlušina bez příměsí nebezpečných látek.

l) Objemový odpad, za který se považuje odpad, jehož rozměry přesahují rozměry vhazovacích otvorů prostředků určených ke shromažďování komunálního odpadu, zejména nábytek, podlahové krytiny apod.

třetí strana vyhlášky obce č. 1/2010

m) Zbytková složka, za kterou se považuje část komunálního odpadu, zbylá po vytřídění složek uvedených pod písmeny a) až l). Za zbytkovou složku se nepovažují uhynulá těla zvířat, tekuté odpady a žhavý popel.

Článek III
Předávání vytříděného komunálního odpadu k využití nebo odstraňování

Vytříděný komunální odpad se na území obce ukládá takto:

a) Papír se ukládá do modrých sklolaminátových kontejnerů ve tvaru zvonu, označených nápisem PAPÍR, které jsou umístěny v Němčovicích, ve sběrném dvoře odpadů, v Olešné a v její chatové osadě.

b) Sklo se ukládá do zelených sklolaminátových kontejnerů ve tvaru zvonu, označených nápisem SKLO, které jsou umístěny v Němčovicích, ve sběrném dvoře odpadů, v Olešné a v její chatové osadě.

c) Plasty se ukládají do žlutých sklolaminátových kontejnerů ve tvaru zvonu, označených nápisem PLASTY, které jsou umístěny v Němčovicích, ve sběrném dvoře odpadů, v Olešné a v její chatové osadě.

d) Nápojové obaly se ukládají do oranžových sklolaminátových kontejnerů ve tvaru zvonu, označených nápisem NÁPOJOVÉ OBALY, které jsou umístěny v Němčovicích, ve sběrném dvoře odpadů a v Olešné.

e) Kovové obaly se ukládají do hnědých sklolaminátových kontejnerů ve tvaru zvonu, označených nápisem KOVOVÉ OBALY, které jsou umístěny v Němčovicích, ve sběrném dvoře odpadů a v Olešné.

f) Nebezpečné složky se odkládají na určeném místě ve Sběrném dvoře odpadů obce Němčovice.

g) Elektrická zařízení se odkládají na určeném místě ve Sběrném dvoře odpadů obce Němčovice.

h) Pneumatiky se odkládají na určeném místě ve Sběrném dvoře odpadů obce Němčovice.

i) Biologický odpad:
1. se využívá na vlastním pozemku nebo jiném pozemku se souhlasem vlastníka ke kompostování.
2. dřevěná hmota bez škodlivých příměsí se využívá jako palivo.
3. se odkládá na určeném místě Sběrného dvora odpadů obce Němčovice.

čtvrtá strana vyhlášky obce č. 1/2010

j) Stavební odpad se ukládá na určeném místě Sběrného dvora odpadů obce Němčovice.

k) Výkopová zemina se:
1. Ukládá nebo využívá jako přírodní materiál pro zemědělské, zahrádkářské nebo pěstitelské účely nebo k terénním úpravám.
2. Odkládá na určeném místě Sběrného dvora odpadů obce Němčovice.

l) Objemový odpad se odkládá na určeném místě ve Sběrném dvoře odpadů obce Němčovice.

m) Autovraky se odkládají na určeném místě ve Sběrném dvoře odpadů obce Němčovice.

n) Zbytková složka se odkládá do popelových nádob nebo do velkoobjemových kontejnerů umístěných na Sběrném dvoře odpadů obce Němčovice.

Článek IV
Závěrečná ustanovení

1) Porušení této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek, pokud nepůjde o jiný správní delikt.
2) Obecně závazná vyhláška obce Němčovice č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem se zrušuje.

Článek V
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

František Spal Karel Ferschmann
místostarosta obce starosta obce

Vyvěšeno: 23. dubna 2010

Sejmuto:

Komentáře