Obecně závazná vyhláška obce Němčovice o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Vyhláška obce Němčovice
č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Němčovice
o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo obce Němčovice se na svém zasedání dne 26.6.2008 usnesením č.4-7/2008 usneslo vydat na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek I
Místní koeficient

Na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů se stanovuje pro všechny nemovitosti na území celé obce Němčovice místní koeficient 2 (slovy: dva), pro výpočet daně z nemovitostí.
Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory.

Článek II
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Karel Ferschmann, starosta obce

František Spal, místostarosta

Vyvěšeno: 27.6.2008
Sejmuto: 20.7.2008

Komentáře