Obecně závazná vyhláška obce Němčovice o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

VYHLÁŠKA OBCE NĚMČOVICE

Obecně závazná vyhláška obce Němčovice
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
č. 1 / 2012

Zastupitelstvo obce Němčovice svým usnesením č. 6-4/2012 ze dne 24.5.2012 vydává v souladu s ustanovením § 10 písm. c) a d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek I

Na veřejných prostranstvích se zakazuje volné pobíhání psů bez doprovodu vlastníka, držitele nebo jiné osoby, jakož i pohyb psů bez vodítka v doprovodu vlastníka, držitele nebo jiné osoby.
Článek II

Vlastníci, držitelé psů a jiné osoby, v jejichž doprovodu se zvířata na veřejném prostranství pohybují, jsou povinni zajistit, aby psi neznečišťovali a nepoškozovali veřejné prostranství. Případné znečištění nebo poškození veřejného prostranství jsou povinni neprodleně odstranit vlastními prostředky a na svůj náklad.

Článek III

Veřejným prostranstvím jsou podle § 34 zákona o obcích všechny návsi, ulice, místí a účelové komunikace, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Článek IV

Porušení této vyhlášky bude stíháno jako přestupek, pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo o trestný čin.

Článek V

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem po vyhlášení.

Ing. Jakub Ferschmann, místostarosta obce
Karel Ferschmann, starosta obce

Vyvěšeno: 24. května 2012

Sejmuto:

 

Komentáře