Obecně závazná vyhláška obce Němčovice o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace

Zastupitelstvo obce Němčovice na svém zasedání dne 22. dubna 2010 usnesením č. 4/2-4/2010 usneslo vydat na základě ustanovení § 14, odst. 2) zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek I
Úvodní ustanovení

1) Obec Němčovice touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) zavádí místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace (dále jen „poplatek“).
2) Správu poplatku provádí obecní úřad.

Článek II
Poplatník, předmět poplatku

Poplatek platí vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu kanalizace. Má-li k tomuto stavebnímu pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, v souladu s § 10c zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek III

Sazba poplatku činí 12,– Kč (slovy dvanáct) za metr čtvereční (m2).

Článek IV

Poplatek je splatný do 60 (šedesáti) dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Článek V
Navýšení poplatku

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

František Spal Karel Ferschmann
místostarosta obce starosta obce

Vyvěšeno: 23. dubna 2010

Sejmuto:

Komentáře