Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/2007, o odpadních vodách

Vyhláška obce Němčovice

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010,
kterou se mění vyhláška č. 1/2007, o odpadních vodách

Zastupitelstvo obce Němčovice se na veřejném zasedání konaném dne 16. prosince 2010 usnesením č. 4/2-12/2010 usneslo vydat ve smyslu § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle § 20 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a následně zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o odpadních vodách se mění takto:

1. Článek V, odst. 7) se zrušuje.

2. Článek VIII, odst. 1) se zrušuje a nahrazuje novým zněním: Při porušení této obecně závazné vyhlášky obce Němčovice a souvisejících předpisů a nebude-li ve stanovené lhůtě sjednána náprava, bude dále postupováno podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a následně zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu.

Čl. II
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

Ing. Jakub Ferschmann Karel Ferschmann
místostarosta obce starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.12.2010

Komentáře