Další předpisy, podle nichž obec zejména jedná a rozhoduje

# Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti v platném znění, vyhlášky č. 134/1996 Sb., č. 512/1992 Sb., č. 270/1992 Sb. Zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství v platném znění, vyhlášky č. 410/2000 Sb., č. 296/2001 Sb., č. 103/1963 Sb.
# Zákon č. 41/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství v platném znění
# Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zák. č. 137/1982 Sb., zák. č. 103/1990 Sb., zák. č. 43/1995 Sb., zák. č. 83/1998 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 151/2000 Sb., zák. č. 249/2000 Sb. zák. č. 59/2001 Sb.
# Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování v platném znění
# Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádí ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.
# Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění
# Zákon č. 298/1992 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v úplném znění zákona č. 231/1999 Sb., vyhláška č. 13/1994 Sb. upravující podrobnosti zákona
# Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 343/1992 Sb., novela zákona o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 344/1992 Sb., o Katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
# Ústavní zákon ČNR č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
# Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 117/1995 Sb., o státní podpoře, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění, prováděcí předpisy
# Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech v platném znění
# Ústavní zákon 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků
# Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů v platném znění
# Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
# Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a změně některých zákonů
# Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů
# Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů
# Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
# Zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
# Vyhláška Ministerstva hospodářství č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, K provedení ustanovení § 111 odst. 2 zákona byla vydána vyhláška Federálního ministerstva financí č. 122/1984 Sb., o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim
# Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
# Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
# Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 135/2000 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
# Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 187/1989 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů
# Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb, o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů
# Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích
# Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
# Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
# Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
# Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 310/1993 Sb., o úhradě za poskytování sociální péče ve zdravotnických zařízeních
# Vyhláška č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění pozdějších předpisů
# Vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
# Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů
# Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
# Nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 173/2001 Sb. nařízení vlády č. 333/2001 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima
# Vládní vyhláška č. 150/1958 Ú.I., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících

Všechny zákony naleznete na Portálu veřejné správy