Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Úplný oficiální název.

Obec Němčovice

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Na základě ustanovení čl. 99 Ústavy ČR a ustanovení § 151 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, je obec Němčovice územním samosprávným celkem. Dle § 2 zákona o obcích je obec Němčovice veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem a jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

3. Organizační struktura

Popis organizační struktury.

Zastupitelstvo obce
Starosta
Místostarosta
Finanční výbor
Kontrolní výbor
Přestupková agenda

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

Kontaktní spojení na obecní úřad

5. Případné platby můžete poukázat:

Bankovní spojení pro všechny v ůvahu připadajíci platby od veřejnosti.

Česká Spořitelna, a.s.: 843 454 369/0800, Česká národní banka 94-110 381/0710

6. IČO

Identifikační číslo organizace

IČO: 00573922

7. DIČ

Daňové identififkační číslo

DIČ: CZ573922

8. Rozpočet

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

Schválený rozpočet obce

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

Ústně lze požádat:
telefonicky
osobně (na obecním úřadě v úřední hodiny)

Písemně lze požádat:
poštou
osobně předáním písemné žádosti na obecním úřadě

Elektronickou formou:
poslat žádost e-mailem: podatelna@nemcovice.cz
nebo v elektronické podatelně

10. Příjem žádostí a dalších podání

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

Žádost či stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání můžete podat:
osobně na obecním úřadě.
– emailem podatelna@nemcovice.cz
na technických nosičích dat
elektronickou podatelnou

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí a to včetně vyslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu, zák. č. 280/2009 Sb., Daňový řád

Další informace naleznete v dokumentu Opravné prostředky
nebo na Portálu veřejné správy

12. Formuláře

Název příslušného formuláře, způsob a místo, kde lze takový formulář získat.

Všechny formuláře lze získat na obecním úřadě.

13. Návod pro řešení nejrůznejších životních situací

Popisy postupů při řešení nejrůznějších životních situací.

– Návody pro řešení životních situací, můžete přijít osobně skonzultovat na obecní úřad.
– Dále můžete najít řešení na Portálu veřejné správy

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu s obcí, a to včetně informace kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Obecní vyhlášky
Zákony na Němčovice.cz
Další předpisy
Všechny zákony a předpisy naleznete na Portálu veřejné správy

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Kopírování:
A4 1,- Kč jednostraně
A4 3,- Kč oboustraně
A3 3,- Kč jednostraně
A3 6,- Kč oboustraně

Poštovné:
obyčejný dopis
A6 10,- Kč
A5 15,- Kč
A4 20,- Kč

doporučený 25,- Kč
doporučený s doručenkou 44,- Kč
v případě doručení žadatele vyžádané informace poštou

Použití telefonu pro soukromé účely:
dle sazebníku tel. operátora

Práce úředníka (pouze v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání infromací):
1 hodina práce úředníka 160,- Kč
každá započatá 1/4 hodina 40,- Kč

Předání informací v elektronické podobě na CD, DVD 50,- Kč

Výpis listu vlastnictví (dle sazebníku CzechPOINTu)
Kontaktní místo Obecní úřad Němčovice
Snímek z katastrální mapy
A4 10,- Kč
A3 15,- Kč

16. Výroční zpráva o poskytování informací

Výroční zpráva podle §18 zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, o činnosti obce v oblasti poskytování informací a to minimálně za dva předchozí kalendářní roky.

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2017:
a) byly podány písemně dvě žádosti o informace
b) nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí OÚ
c) nebyla podána žádná žaloba proti rozhodnutí OÚ k soudu
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2016:
a) byla podána písemně jedna  žádost o informace
b) nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí OÚ
c) nebyla podána žádná žaloba proti rozhodnutí OÚ k soudu
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2015:
a) byly podány písemně dvě žádosti o informace
b) nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí OÚ
c) nebyla podána žádná žaloba proti rozhodnutí OÚ k soudu
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2014:
a) nebyla podána písemně žádná žádost o informace
b) nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí OÚ
c) nebyla podána žádná žaloba proti rozhodnutí OÚ k soudu
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2013:
a) nebyla podána písemně žádná žádost o informace
b) nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí OÚ
c) nebyla podána žádná žaloba proti rozhodnutí OÚ k soudu
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2012:
a) nebyla podána písemně žádná žádost o informace
b) nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí OÚ
c) nebyla podána žádná žaloba proti rozhodnutí OÚ k soudu
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2011:
a) nebyla podána písemně žádná žádost o informace
b) nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí OÚ
c) nebyla podána žádná žaloba proti rozhodnutí OÚ k soudu
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2010:
a) nebyla podána písemně žádná žádost o informace
b) nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí OÚ
c) nebyla podána žádná žaloba proti rozhodnutí OÚ k soudu
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2009:
a) nebyla podána písemně žádná žádost o informace
b) nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí OÚ
c) nebyla podána žádná žaloba proti rozhodnutí OÚ k soudu
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2008:
a) nebyla podána písemně žádná žádost o informace
b) nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí OÚ
c) nebyla podána žádná žaloba proti rozhodnutí OÚ k soudu
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2007:
a) nebyla podána písemně žádná žádost o informace
b) nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí OÚ
c) nebyla podána žádná žaloba proti rozhodnutí OÚ k soudu
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2006:
a) nebyla podána písemně žádná žádost o informace.
b) nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí OÚ
c) Rozhodnutí Okresního soudu v Kladně o povinnosti uhradit náklady obce za odstranění odpadu po požáru majitelem nemovitosti bylo předáno Exekutorskému úřadu v Kladně.
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2005:
a) podána písemně dvě žádosti o informace – zaslání kopie obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a zaslání podkladů, podle kterých byla vyučtována nájemníkům úhrada za služby v bytovém domu čp. 37.
b) odvolání proti rozhodnutí OÚ o pokutě za využívání zařízení obce ke shromažďování odpadů fyzickou osobou pdnikající bez smlouvy s obcí. Pokuta byla KÚPK pravomocně potvrzena, ale o třetinu snížena.
c) Okresní soud v Kladně pravomocně rozhodl o povinnosti uhradit náklady obce za odstranění odpadu po požáru majitelem nemovitosti.
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2004:
a) podána písemně jedna žádost o informace – zaslání kopie obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
b) odvolání proti rozhodnutí OÚ o platebním výměru za místní poplatek bylo ekonom. odboru KÚPK pravomocně potvrzeno.
c) proti platebnímu rozkazu Okresního soudu v Kladně na úhradu nákladů obce za odstranění odpadu po požáru majitelem nemovitosti byl žalovaným podán odbor, hlavní líčení soudu nebylo dosud zahájeno
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2003:
a) podána písemně jedna žádost o informace – zaslání kopie obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
b) podány celkem dvě odvolání proti rozhodnutí OÚ o platebním výměru za místní poplatek – předáno ekonom. odboru KÚPK – dosud neukončeno
c) vydán nepravomocný platební rozkaz Okresního soudu v Kladně na úhradu nákladů obce za odstranění odpadu po požáru majitelem nemovitosti
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

17. Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, kterí jsou obcí zřízeny nebo josu jakkoli pravidelně navázány na rozpočet obce.

Sběrný dvůr odpadů Němčovice

V Jamách čp. 43, Němčovice
338 24 pošta Břasy I

IČ: 00573922
DIČ: CZ573922

E-mail: SDO@nemcovice.cz
Telefon: +420 724 598 788

Provozní doba: Pondělí – neděle: 9 – 17 hod.

Útulek pro psy Mikroregionu Radnicko v Němčovicích

Kontakty:
Pracovník útulku 602 799 335, starosta 603 315 320, email: utulek@nemcovice.cz, starosta@nemcovice.cz, fax 371 795 065

Číslo účtu, na který lze zasílat sponzorské finanční dary pro pejsky: 843454369/0800

http://www.utulek.nemcovice.cz
https://www.nemcovice.cz
http://www.radnicko.cz

18. Informace, týkající zpracování osobních údajů

Informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování.

Osobní údaje zpracovávané OÚ Němčovice, které nepodléhají oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů (§ 18 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

19. Veřejně přístupné registry

Zveřejněny veřejně přístupné registry (živnostenský rejstřík, registr honebních společenství.

Nejsou.