Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Obec Němčovice, IČO 00573922, Němčovice 37, 338 24  Němčovice, podané dne 25.10.2016

oznamuje

v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Němčovicích – části Olešná, spočívající v osazení svislých dopravních značek B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ s textem 3,5 t:

– 1x u čp. 51 na místní komunikaci označené jako 1b ve směru do obce,

– 2 x v křižovatce místní komunikace označené jako 3b se silnicí III/23215, poblíž čp. 29 a 41.

  

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, v dané věci zveřejňuje následující návrh opatření obecné povahy:

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu“), po projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, na základě žádosti obce Němčovice, IČO 00573922, Němčovice 37, 338 24 Němčovice (dále jen „žadatel“),

stanoví

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5) zákona o provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (dále jen „prováděcí vyhlášky“), následující místní úpravu provozu:

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ s textem 3,5 t:

– 1x u čp. 51 na místní komunikaci označené jako 1b ve směru do obce Němčovice, část Olešná,

– 2 x v křižovatce místní komunikace označené jako 3b se silnicí III/23215, poblíž čp. 29 a 41 v obci Němčovice, části Olešná,

– 1x dopravní značka IP 22 „Změna organizace dopravy“ s textem upozorňujícím na zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t na veřejně přístupné účelové komunikaci vedené po pozemkové parcele p.č. 1859 v křižovatce s veřejně přístupné účelové komunikaci vedené po pozemkové parcele p.č. 1857 v k.ú. Olešná u Radnic.

Dle ustanovení § 172 odst. 5) č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Odůvodnění

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy, obdržel dne 25.10.2016  žádost obce Němčovice, IČO 00573922, Němčovice 37, 338 24  Němčovice o stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích a veřejně přístupné účelové komunikaci umístěné na pozemkové parcele p.č. 1859 v k.ú. Olešná u Radnic.

Podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce města Rokycany a obce Němčovice po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oznámení bude vyvěšeno na úřední desce a na www.rokycany.cz.

Z důvodu velikosti a počtu příloh nebudou tyto zveřejněny na úřední desce; k nahlédnutí jsou v kanceláři č. 326 Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy, ve II. patře střediska Žďár, v PO a ST od 7.30 do 16.30 h, ostatní dny po domluvě.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze podat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy.

   Bc. Ladislav Königsmark
    vedoucí odboru dopravy
     otisk úředního razítka

Příloha:

11635_16-nem-ole-navrh-oop-35-t

Komentáře