Nařízení obce o zákazu podomního prodeje

Nařízení č. 2/2013, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje

Zastupitelstvo obce Němčovice se na svém zasedání dne 25.4.2013 dle ust. § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 84 odst. 2 písm. h/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schválilo na základě usnesení č. 3-3/2013 ze dne 25.4.2013 vyhlášku o zákazu domovního prodeje takto:

Čl. 1
Základní pojmy
Podomní prodej – nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány služby osobami uživatelům v objektech určených k bydlení.

Čl. 2
Podomní prodej
Podomní prodej je zakázán na území obce Němčovice, v kat. území Němčovice a Olešná u Radnic.

Čl. 3
Kontrola
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Obecní úřad Němčovice prostřednictvím pověřených zaměstnanců.

Čl. 4
Sankce
(1) Poruší – li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu uložena pokuta až do výše 200 000,- Kč.

(2) Poruší – li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu uložena pokuta do výše 30 000,- Kč.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Karel Ferschmann, starosta

Ing. Jakub Ferschmann, místostarosta

Vyvěšeno: 26.4.2013
Sejmuto:

Komentáře