Nařízení č. 2/2009 Krajské veterinární správy

Nařízení č. 2/2009
Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj
č.j. KVSP/EPI/1026/2009

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň, IČ: 65392213 (dále jen „KVSP“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech veterinární péče ve smyslu § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), rozhodla podle § 49 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona o ukončení

mimořádných veterinárních opatření obsažených v Nařízení č. 8/2008 ze dne 22.10.2008

Čl. 1
1) Výše uvedeným právním předpisem nařídila KVSP mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – katarální horečky ovcí.

2) Mimořádná veterinární opatření obsahovala povinnosti uložené chovatelům přežvýkavců, kteří svá zvířata chovají v uzavřeném pásmu. Tímto pásmem bylo stanoveno celé území Plzeňského kraje.

3) Dne 05.03.2009 vydala Státní veterinární správa ČR pod č.j.: 2009/1044/SVS nařízení, obsahující mimořádná veterinární opatření, jimiž nařídila chovatelům skotu, ovcí a koz starších tří měsíců, chovaných jako hospodářská zvířata, povinné očkování proti této nákaze v uzavřeném pásmu. Jako uzavřené pásmo bylo určeno celé území České republiky.

4) Vzhledem k tomu, že podmínky přesunu zvířat uvnitř uzavřeného pásma a mimo uzavřené pásmo jsou upraveny platnou legislativou, včetně vydávání veterinárních osvědčení, resp. zdravotních potvrzení a informací o potravinovém řetězci, rozhodla KVSP o ukončení výše uvedených mimořádných veterinárních opatření, nařízených pro území Plzeňského kraje.

Čl. 2
Toto nařízení nabývá podle § 76 odst. 3 veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce krajského úřadu. Nařízení musí být každému přístupné u Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj, u Krajského úřadu Plzeňského kraje a u všech obecních či městských úřadů, jejichž území se týká.

V Plzni dne 15.04.2009

MVDr. Richard Bílý v. r.
ředitel KVS pro Plzeňský kraj

Rozdělovník:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí
Městské a obecní úřady v Plzeňském kraji
Magistrát Města Plzně
Krajská agentura pro zemědělství a venkov
Agentury pro zemědělství a venkov
SVS ČR, odd. pro řešení krizových situací Brno
Komora veterinárních lékařů, OS v Plzeňském kraji

Komentáře