Kořenová čistírna odpadních vod


Výstavba první obecní kořenové ČOV v okrese Rokycany je v plném proudu, stavební stroje v současné době dokončily hloubení čtyř kořenových polí, byla dokončena příjezdová komunikace a začíná se provádět sanace břehů potoka. V minulosti docházelo při prudkých deštích k velké vodní erozi, která podemílala břehy a vytvořily se zde mohutné, až 4m hluboké břehové nátrže. Proč se staví v Němčovcích právě „kořenovka“? Přesto, že žádná stavba není dokonalá, jsem přesvědčen, že výhody kořenové ČOV převažují nad jejími nevýhodami a že právě její levný, téměř bezobslužný a spolehlivý provoz je pro malou obec ideálním řešením, jak likvidovat obecní splašky. Hlavní důvody jsou tyto:
· Při tomto způsobu čištění dojde k zachování stávající jednotné kanalizace a septiků rodinných domů, což je zejména z finančního hlediska významné,
· splaškové i dešťové vody budou kolísat v množství i v látkovém zatížení, což kořenovým čistírnám oproti klasickým nevadí,
· provozní náklady jsou ve srovnání s klasickými čistírnami nižší, náklady na elektrickou energii jsou nulové,
· stavba je řešena tak, aby čistírna byla co nejlépe zapojena do okolní krajiny, což lokalita pod obcí splňuje,
· kořenové pole jsou odděleny od okolního terénu hydroizolační folií, tudíž nedojde ke zhoršení kvality podzemních vod,
· při dobré údržbě a zamezení zakolmatování lože lze očekávat dlouhou životnost.
Kořenová ČOV se bude skládat se čtyř kořenových polí zapojených v sérii, přičemž je zajištěna možnost přítoku na každé kořenové pole, dále z dešťového oddělovače, který bude sloužit k oddělení velkých vod při přívalových deštích. Čistička bude mít také česle, ze kterých se budou odvodněné shrabky pytlovat a poté odvážet na skládku příslušné kategorie. Dalším zařízením bude štěrbinová nádrž jako mechanický stupeň předčištění. Výhodou tohoto systému je sloučení hrubého předčištění s kalovým hospodářstvím do jednoho objektu. Kal ze štěrbinové nádrže bude odvážen fekálním vozem na likvidaci odpadů podle provozního řádu.
Kořenová pole budou naplněna filtračním materiálem a osázena mokřadní vegetací. V našich podmínkách se osvědčil nejlépe rákos obecný Pragmites australis, který má hlubší prokořenění (0,6-0,7 m). Rostliny, které zde rostou mají řadu funkcí:
· transportují kyslík do filtračního lože
· poskytují podklad pro růst různých druhů bakterií
· zateplují povrch kořenové čistírny
· mají estetickou funkci
Celkové finanční náklady jsou 3.962 tis. Kč, stavba by měla být dokončena na jaře roku 2005 (skončí osázením polí a úpravou terénu). Roční provozní náklady se přepokládají v současné cenové úrovni na 35 tis. Kč. Výjimka na odchylné vypouštění odpadních vod končí naší obci příští rok, proto budou všichni občané povinni připojit na čističku své objekty, pokud nebudou mít vlastní ČOV.
kafe

Autor: kafe
20.9.2004 001.jpg

Komentáře