Komplexní pozemkové úpravy v Olešné


Obec Olešná se rozkládá v údolí trychtýřovitého tvaru, vzhledem k její poloze při větších přívalových srážkách nastává hrozba povodňových situací (poslední letos 18.5. předposlední loni 23.5.) Ke zlepšení odtokových poměrů přispějí vhodné pozemkové úpravy na pozemcích především v povodí nad obcí. Ty zamezí zrychlenému odtoku přívalových srážek tak, aby se mohly lépe absorbovat do půdy a zlepšila se retence krajiny (zadržení vody). Pro potvrzení těchto skutečností si obec nechala zpracovat odborníkem „Studii Protipovodňových opatření v povodí nad obcí Olešná“.
Opakované škody přívalovými dešti, které přicházejí v různé intenzitě a intervalech je třeba vyřešit systémově tak, aby nevznikala další škoda na majetku obce a obyvatel, ale také na vlastních zemědělských pozemcích, na kterých hospodaří převážně Kladrubská a.s. Tato společnost porušuje dlouhodobě zásady správné zemědělské praxe a seje na svahy nad obcí širokořádkové plodiny, především kukuřici a pojezdy technikou provádí po spádnici. Tímto postupem pak dochází k odplavování ornice, toho nejcennějšího, co na těchto pozemcích je. Tím vzniká také škoda především vlastníkům této zemědělské půdy.
Provedení komplexních pozemkových úprav se provádí podle zákona č. 284/91 Sb., o pozemkových úpravách na náklady státu a jejich provedením se zároveň scelují pozemky jednotlivých vlastníků do jednotlivých honů, zajišťuje se jejich dostupnost výstavbou nových cest, které byly v minulosti zaorány a současně se vytváří podmínky k racionálnímu hospodaření, k ochraně a zúrodnění půdního fondu, zvelebí se krajina a zvýší její ekologická stabilita. A to je to, co nutně všichni potřebujeme!
Připomínáme, že konečná podoba veškerých úprav v daném katastrálním území se děje po předchozím projednání s jednotlivými vlastníky pozemků, po dosažení shody. Rovněž se tyto úpravy netýkají zastavěného a zastavitelného území v obci Olešná podle schváleného územního plánu obce.

Autor: kafe
Povodeň 1978 - 2.jpg

Komentáře