Komplexní pozemkové úpravy v části katastrálního území Němčovice – oznámení o zahájení řízení

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ÚTVAR: Pozemkový úřad Rokycany
ČÍSLO ÚTVARU: 130729
SPISOVÁ ZN.: 2RP13160/2011-130729
NAŠE ČJ.: 43561/2011-MZE-130729
VYŘIZUJE: Ing. Iva Vaníková
TELEFON: 371519344
E-MAIL: iva.vanikova@mze.cz
ADRESA: Klostermannova 635, Plzeňské Předměstí, 337 01
Rokycany 1
DATUM: 1. 3. 2011

Komplexní pozemkové úpravy v části katastrálního území Němčovice – oznámení o zahájení řízení

V příloze Vám zasíláme veřejnou vyhlášku – oznámení o zahájení řízení o komplexních
pozemkových úpravách v katastrálním území Němčovice.
V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění, Vás žádáme o jeho vyvěšení po
dobu 15 dnů na úřední desce úřadu.
Žádáme Vás o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15ti dnů na úřední desce obecního úřadu.
Po sejmutí veřejné vyhlášky s vyznačením vyvěšení vraťte na výše uvedenou adresu.
Ing. Jaroslav Cipra
pověřený zástupce ředitele
Pozemkového úřadu Rokycany

Otevřít přílohu…

Komentáře