Komplexní pozemková úprava v kat. území v Němčovicích zahájena!


Pozemkový úřad MZe posoudil žádost zastupitelstva obce Němčovice o zahájení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Němčovice z moci úřední a shledal důvody, naléhavost a účelnost úpravy za opodstatněnou a žádosti vyhověl. Současně zahájil vyhotovení potřebných dokumentů pro provedení zadávacího řízení na výběr zpracovatele KPÚ v k.ú. Němčovice.
Důvodem byla poslední erozní událost na zemědělské půdě ze dne 20.6.2012, která byla zaznamenána do portálu Monitoringu eroze zemědělské půdy a následně místně šetřena dne 3.9.2012 za účasti kompetentních orgánů.
020-1.JPG

Komentáře