Kanalizace a ČOV

Odpadní vody v obci Němčovice
Článek I.
Základní ustanovení
1) Obec je povinna se v této věci řídit zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen zákon).
2) Usnesení zastupitelstva obce Němčovice č. 7/1-9/2005 ze dne 10. listopadu 2005 upravuje způsob likvidace tekutých domovních odpadů (dále odpadní vody) v obci Němčovice.
Článek II
Odpadní vody
Ve smyslu zákona o odpadních vodách se za odpadní vodu považuje voda použitá v rodinných domech, v rekreačních objektech, provozech a zařízeních, která má změněnou jakost (složení a teplotu) a může ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.
Článek III..
Povolený způsob likvidace odpadních vod
1) Obec může rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
2) Obec Němčovice zajistila výstavbu čistírny odpadních vod v části obce Němčovice (dále jen ČOV), která umožňuje vyčištění všech splaškových a znečištěných dešťových vod. Na tuto čističku je napojena veřejná kanalizace pro část obce Němčovice. Obec Němčovice je vlastníkem (provozovatelem) kanalizace a ČOV.
3) Za odpadní vody, které lze do stávající veřejné kanalizace odvádět jsou považovány vody splaškové, průmyslové a znečištěné dešťové vody, jejíž kvalita odpovídá kanalizačnímu řádu obce Němčovice, část Němčovice. Kanalizační řád stanoví nejvyšší přípustné koncentrace znečištění (limity) a seznam látek, které nejsou odpadními vodami a které nesmějí být do kanalizace vypouštěny.
4) Obec Němčovice je rozdělena na dvě části lišící se způsoby likvidace odpadních vod:
a) části obce Olešná a Němčovice – draha nemají vybudovaný systém kanalizační sítě napojený na čistírnu odpadních vod
b) část obce Němčovice je napojena na systém kanalizační sítě napojený na čističku odpadních vod
5) V částech obce, kde není vybudovaná veřejná kanalizace nebo je vybudovaná veřejná kanalizace, ale tento systém není napojený na ČOV, jsou majitelé nemovitostí povinni udržovat stávající žumpy a septiky v odpovídajícím stavu a zajišťovat jejich pravidelné vyvážení.

Článek IV.
Povinností vlastníků nemovitostí
1) V části obce, která je napojena na kanalizační systém napojený na čistírnu odpadních vod jsou vlastníci nemovitostí podle § 18, odst. 4) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu povinni:
a) připojit se vlastní domovní kanalizační přípojkou do kanalizačního systému a zrušit stávající septiky, zejména ty jejichž přepad je vyveden na pozemek.
b) upravit septik na bezodtokovou nepropustnou žumpu je možné pouze v případě, že neexistuje technické řešení napojení na obecní kanalizační systém. V tomto případě musí septik odpovídat ČSN 730905 a majitel musí nepropustnost doložit protokolem o vodotěsnosti.
2) Majitelé nemovitostí napojených na kanalizační systém jsou povinni platit poplatek a odvod a vyčistění odpadních vod / dále jen stočné /.
Článek V.
Stočné
1) Vybírání stočného zajišťuje na základě usnesení zastupitelstva Obecní úřad Němčovice.
2) Cena stočného je pro rok 2006 vypočtena paušálně podle výpočtu vypracovaného firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha.
3) Pro další roky bude paušál vypočten podle skutečně vynaložených provozní nákladů na ČOV a kanalizaci a bude stanoven pro každý kalendářní rok samostatně. Pro výpočet paušálu stočného není stanoven žádný cenový předpis. Výběr stočného se započne vybírat od l. l .2006 pololetně nebo ročně.
4) Paušál stočného pro rok 2006 byl v souladu s článkem V, odst. 2 stanoven takto:
110 litrů odpadní vody na osobu x 365 dní, cena za 1m3 22,36 Kč, výpočet 110x365x22,36=897,75 Kč. Do paušálu se neodepisuje cena za pořízení stavby ČOV.
5) Stočné jsou povinni platit všechny osoby, které bydlí v nemovitostech (rodinné nebo nájemní domy, chalupy, chaty apod.) v území specifikovaném v článku III, odst. 2, písm. b), pokud mají možnost připojení na obecní kanalizaci.
6) Objekty, které nejsou trvale obydleny, platí paušál stočného minimálně ve výši za jednu osobu, případně jiným, vyšším násobkem paušálu v poměru s dobou pobytu v nemovitosti a počtu osob. Upravený předpis paušálu stočného vypočte určený pracovník obecního úřadu.
7) Od placení stočného jsou osvobozeny děti do 18 let, které mají v obci trvalý pobyt.
Článek VI.
Povinnosti vlastníka – provozovatele ČOV a kanalizace
1) Každoročně nejpozději do 30. června zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek, které v uplynulém roce do stočného kalkuloval, a jejich skutečnost porovnat s položkami stanovenými pro výši stočného pro daný rok. Vykázaný rozdíl je oprávněn vyúčtovat, přeplatek je povinen vrátit.

2) Zajistit pravidelné provádění odběrů vzorků odpadní vody a její rozbory.

3) Zajistit ze svých provozních nákladů opravy a údržbu kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství.

4) Uzavřít písemnou smlouvu o odvádění odpadních vod s odběratelem. Závazky vzniklé z této smlouvy přecházejí na právního nástupce vlastníka kanalizace a ČOV a na právního nástupce provozovatele.

5) Zajistit údržbu a provoz čističky odpadních vod.
Článek VII.
Kontrola způsobu likvidace odpadních vod
1) Ve smyslu § 25 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu mají právo provádět kontrolu způsobu likvidace odpadních vod tyto orgány:
a) obecní úřady,
b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
c) krajské úřady,
d) ministerstvo.
2) Vlastníci nemovitostí, kteří nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci, jsou na výzvu příslušného orgánu povinni doložit:
a) protokol o vodotěsnosti septiku
b) doklady o četnosti a zaplacení odvozu splaškových odpadních vod s vedením jména, číslo popisného nemovitostí a data.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1) Porušení tohoto usnesení zastupitelstva obce Němčovice a souvisejících předpisů a nebude-li ve stanovené lhůtě sjednána náprava, bude dále postupováno podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích.
1.ledna 2006
František Spal, místostarosta Karel Ferschmann, starosta obce

Komentáře

Nezařazené