Kam s ním v roce 2008


CO PATŘÍ DO POPELNIC
• Do popelnic patří pouze zbytkový odpad, který nelze recyklovat. Popelnice, které budou
obsahovat jiný odpad, především PET lahve, plasty, sklo a papír, popeláři nevyvezou.
• Vyvážen je pouze obsah popelnic označených platnými samolepícími štítky, které vydává
OÚ Němčovice. Máte-li krátkodobě více odpadků, můžete je uložit v igelitovém, pevně
zavázaném pytli u kterékoliv popelnice.
KDE JSOU BAREVNÉ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD:
Papír (modrý), sklo (zelený), plasty (žlutý), tetrapak (šedohnědý) – kontejnery jsou umístěny:
v Němčovicích vedle hospody (sada + tetrapak) od pol. roku stanoviště „u Bendovny“
ve sběrném dvoře (2 sady)
v Olešné vedle veř. studny (sada + tetrapak)
u řeky na rozcestí (sklo, plast)
Tetrapaky (vícevrstvé obaly) jsou obaly od „krabicového“ vína, mléka, džusů, šlehačky atd. Nezapomeňte plastové lahve a tetrapaky před vhozením do kontejneru sešlápnout a uzavřít

KDE JSOU VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY – na sběrném dvoře v Němčovicích
– u řeky na rozcestí (březen-říjen)
CO NA OBECNÍ SKLÁDKU:
• Biologický, zelený odpad (organický, dřevní, větve, listí, tráva…)
• stavební odpad (beton, cihla, keramika, sádrová hmota, izolační materiály bez azbestu,
asfalt bez dehtu…)
• výkopovou zeminu (vytěžená zemina, kameny, hlušina…)
• smetky ze silnice
NA SBĚRNÝ DVŮR V NĚMČOVICÍCH LZE ULOŽIT:
• směsný komunální odpad (organický odpad, popel, domovní odpad – do kontejneru)
• objemový odpad (nábytek, podlahové krytiny na dvůr…)
• železo a textil (na dvůr)
• pneumatiky (na dvůr)
• elektrická zařízení – televizory, radiopřijímače, pračky sporáky, psací stroje…
• nebezpečný odpad
• vraky automobilů – vystavíme doklad o ekologické likvidaci vozidla
MÍSTNÍ POPLATEK VE VÝŠI 500,– KČ PLATÍ::
a) každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,
b) fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci a ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

V místním poplatku je zahrnuto volné používání všech kontejnerů na separovaný sběr, kontejnerů, obecní skládky, sběrného dvora a u trvale bydlících osob také odvoz popelnic. Na skládce a sběrném dvoře platí provozní řád. Udržujte zde pořádek. Likvidovat a ukládat odpad jinak, než je určeno, znamená vystavovat se pokutě až do výše 50.000,– Kč.
OÚ Němčovice

Poplatek za likvidaci komunálních odpadů za rok 2008

Úhrada poplatku za likvidaci komunálních odpadů za rok 2008, je v souladu s platnou vyhláškou obce Němčovice č. 2/2003 a 3/2004. Poplatek je splatný nejpozději do 31. března roku 2008.

Poplatek ve výši 500,– Kč platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, rodinný nebo bytový dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Osvobozeni od poplatku jsou podle této vyhlášky:
a) všechny osoby mladší 18 let, které mají v obci trvalý pobyt,
b) další osoby starší 18 let žijící v rodinném domě nebo domácnosti, kde jsou trvale hlášeny více než tři osoby starší 18 let,

Poplatek lze také uhradit v hotovosti v úředních hodinách Obecního úřadu v Němčovicích a to v pondělí a ve čtvrtek od 17 do 18 hodin, v sobotu od 14 do 16 hodin.

Autor: starosta
Zdroj: OÚ Němčovice
09.jpg

Komentáře