Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/2007, o odpadních vodách

Vyhláška obce Němčovice

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010,
kterou se mění vyhláška č. 1/2007, o odpadních vodách

Zastupitelstvo obce Němčovice se na veřejném zasedání konaném dne 16. prosince 2010 usnesením č. 4/2-12/2010 usneslo vydat ve smyslu § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle § 20 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a následně zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o odpadních vodách se mění takto:

1. Článek V, odst. 7) se zrušuje.

2. Článek VIII, odst. 1) se zrušuje a nahrazuje novým zněním: Při porušení této obecně závazné vyhlášky obce Němčovice a souvisejících předpisů a nebude-li ve stanovené lhůtě sjednána náprava, bude dále postupováno podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a následně zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu.

Čl. II
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

Ing. Jakub Ferschmann Karel Ferschmann
místostarosta obce starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.12.2010

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška obce Němčovice
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010,

kterou se mění vyhláška č. 2/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Němčovice se na svém zasedání dne 16. prosince 2010 usnesením č. 4/1-12/2010 usneslo vydat na základě § 15, zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb., § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a následně zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se mění takto:

1) Článek I, odst. 2) se mění čp: Výkon správy poplatku provádí Obecní úřad Němčovice, se sídlem v Němčovicích čp. 37A (dále jen „správce poplatku“).

2) Článek IV, odst. 1), 2) a 4) se zrušuje.

3) Článek VI, odst. 1) se mění: Poplatník je podle čl. II) této vyhlášky povinen ohlásit správci poplatku veškeré údaje, které souvisí s jeho identifikací, včetně údajů rozhodných pro stanovení výše poplatkové povinnosti a změnami těchto údajů. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

4) Článek VII, odst. 2), 3) a 4) se zrušuje a nahrazuje se novým odst. 2): Pokud poplatník nesplní svojí poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, bude proti němu postupováno v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád a následně zákonem č. 281/2009 Sb.

5) Článek VIII. se zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

Ing. Jakub Ferschmann Karel Ferschmann
místostarosta obce starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17,12.2010