Obecně závazná vyhláška obce o vedení technické mapy obce

Obecně závazná vyhláška obce o vedení technické mapy obce

Obec Němčovice
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NĚMČOVICE, č.1/2014
o vedení technické mapy obce

Zastupitelstvo obce Němčovice se na svém zasedání dne 22. května 2014, č. usnesení 7/2-4/2014, usneslo vydat na základě § 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje:
a) obsah technické mapy obce nad rámec základního obsahu technické mapy obce ,
b) povinnost vlastníka stavby ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy obce,
c) podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby při plnění povinnosti podle písmene b).

Čl. 2
Vymezení pojmů

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí výkonným správcem technické mapy obce subjekt, který zajišťuje tvorbu a údržbu technické mapy obce včetně aktualizace jejího obsahu. Tímto subjektem je obcí pověřená právnická osoba:
Plzeňský kraj
Škroupova 18; 306 13 Plzeň
IČ: 70890366.

(2) Za změny týkající se obsahu technické mapy obce se považují

a) výsledky výstavby objektů a sítí dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu, nad ním a pod ním zahrnutých do obsahu technické mapy obce,
b) výsledky stavebních činností, které ovlivňují prostorovou polohu již existujících objektů a sítí dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu, nad ním a pod ním zahrnutých do obsahu technické mapy obce,
c) odstranění staveb.

Čl. 3
Obsah technické mapy obce nad rámec základního obsahu technické mapy obce

Prvky obsahu technické mapy obce, které jdou nad rámec základního obsahu technické mapy obce (dále jen „prvky rozšiřující obsah technické mapy obce“), jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost změn týkajících se obsahu technické mapy obce

Povinnost ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy obce má vlastník stavby, jejíž realizací jsou měněny prvky obsahu technické mapy obce.

Čl. 5
Podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Vlastník stavby ohlásí změny týkající se obsahu technické mapy obce předáním geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě a ověřené úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem výkonnému správci technické mapy obce, který písemně potvrdí její převzetí.

(2) Vlastník stavby dokládá stavebnímu úřadu potvrzením o převzetí geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, že obecnímu úřadu byly ohlášeny změny týkající se obsahu technické mapy obce podle odstavce 1
a) u stavby, na kterou se vydává stavební povolení, spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu,
b) u stavby, která podléhá ohlášení jednoduchých staveb a terénních úprav, spolu s oznámením o užívání stavby,
c) u odstraněné stavby spolu s oznámením o odstranění stavby,
d) u ostatních změn týkajících se obsahu technické mapy obce do 30 dnů od provedení ohlašované změny.

(3) Podmínky zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby upravuje provozní dokumentace technické mapy obce zveřejněná na internetových stránkách obce.

(4) Geodetická část dokumentace se předává
a) na technickém nosiči dat, jehož typ je uveden v provozní dokumentaci technické mapy obce, nebo
b) dálkovým přístupem, jehož způsob je uveden v provozní dokumentaci technické mapy obce.Čl. 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Ing. Jakub Ferschmann, místostarosta

Karel Ferschmann, starosta

Vyvěšeno: 26. 5. 2014
Sejmuto:

Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Němčovice, č. 7/2-4/2014 o vedení technické mapy obce

Prvky rozšiřující obsah technické mapy obce

1. Polohopis

1.3 Stavební objekty
Pilíře
Hradby
Pevné konstrukce

1.4 Zařízení dopravní infrastruktury
Místní tabule
Dopravní zrcadlo

1.5 Technická infrastruktura na zemském povrchu
Silnoproud – hlásič požární ochrany, venkovní hodiny, reproduktor

1.6 Vodstvo
Odvodňovací žlab
Hranice vodního objektu (meliorace, odvodňovací příkop, násep, hráz)

3. Dopravní infrastruktura
Tunely – portály, průběhy

5. Technická infrastruktura
Trasy bez rozlišení nebo neznámého účelu

Obecně závazná vyhláška obce Němčovice – Požární řád obce

VYHLÁŠKA OBCE NĚMČOVICE

Obecně závazná vyhláška obce Němčovice
Požární řád obce
č. 3 / 2013

Zastupitelstvo obce Němčovice se na svém zasedání dne 30. 5. 2013 usnesením č. 5-4/2013 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č.172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č.498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č.313/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Němčovice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob,
pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci Němčovice

(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Němčovice, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen “SDH”) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany
a) jednotka JSDO Němčovice, kategorie JPO V se sídlem Hasičský dům čp. 42. Kategorie JPO V.
b) jednotka HZS Plzeňského ÚO Rokycany, PS Radnice. Kategorie JPO II.

(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec:
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 2 x ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,
b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu starostu obce a velitele jednotky. Konkrétní určení osob a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje pořádání veřejných kulturních a společenských akcí, kterých se účastní větší počet osob. Požární bezpečnost při provozování těchto akcí zabezpečuje pořadatel akce.

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) pálení čarodějnic a v období žní sklizeň zemědělských plodin, požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena zřízením požární hlídky. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude v příloze č 5.
b) dlouhodobé sucho; požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena zákazem rozdělávání ohňů

(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) Hasičský dům; požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena provozovatelem.
b) Budova bývalého kravína stáje Straka, požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena provozovatelem.
c) Sběrný dvůr a útulek pro psy, požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena provozovatelem.

(4) V rámci trvalého zajištění požární bezpečnosti:
a) je zakázáno rozdělávání ohňů v pásmu 50 m od hranice lesa
b) je zakázáno rozdělávat v intravilánu obce jakékoliv ohně, s výjimkou malých ohňů určených ke grilování apod.
c) jsou vlastníci nemovitostí povinni udržovat a kontrolovat komíny v souladu s platnou legislativou ČR

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé
použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro
zajištění jejich trvalé použitelnosti

(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah
1. obecní rybník, kapacita 580 m3
2. požární nádrž, kapacita 860 m3
3. řeka Berounka

(2) Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody (příloha č. 4) pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany, uvedené v čl. 5 a jednotce HZS Plzeňského kraje, ÚO Rokycany.

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje, v případě nepoužitelnosti zdroje vody bezodkladně informovat HZS.

(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob
jejich označení

(1) Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou “Ohlašovna požárů”
a) Obecní úřad obce Němčovice, tel: 603315320
b) Hasičský dům, hasičská zbrojnice, Velitel JPO Vladimír Liška, tel: 737939152

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).
b) SMS zprávami členům jednotky, které zasílá KOPIS
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje pomocí megafonu z projíždějícího auta JSDH Němčovice.

Čl. 9
Seznam sil a prostředků

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany SDH podle výpisu z požárního poplachového plánu HZS Plzeňského kraje je uveden v příloze č. 1.

Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Obce Němčovice č. 3/2003 Požární řád ze dne 18.12.2003, ve znění všech dodatků.

Čl. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Karel Ferschmann, starosta

Ing. Jakub Ferschmann,místostarosta

Seznam příloh požárního řádu
příloha č. 1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany SDH
příloha č. 2. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
příloha č. 3. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky JSDH obce
příloha č. 4. Mapa
příloha č. 5. Seznam členů požární hlídky

Vyvěšeno: 31.5.2013

Sejmuto:

Obecně závazná vyhláška obce Němčovice o místním poplatku z ubytovací kapacity

VYHLÁŠKA OBCE NĚMČOVICE

Obecně závazná vyhláška obce Němčovice o místním poplatku z ubytovací kapacity
č. 1 / 2013

Zastupitelstvo obce Němčovice se na svém zasedání dne 28.3.2013 usnesením č. 2-2/2013 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Němčovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

(2) V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(5) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

Čl. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 10,– Kč.

Čl. 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne čtvrtletí příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Podpis
……………………………………
Ing. Jakub Ferschmann, místostarosta

Karel Ferschmann, starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška obce Němčovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

VYHLÁŠKA OBCE NĚMČOVICE

Obecně závazná vyhláška obce Němčovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
č. 2 / 2012

Zastupitelstvo obce Němčovice na svém zasedání dne 11.10.2012, usneslo vydat na základě § 14, odst. 2, zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10, písm. a) a § 84, odst. 2, písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek I
Zavedení a správa poplatku

1) Obec Němčovice vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) v územním celku obce, který je vymezen hranicemi katastrálního území Němčovice a Olešná u Radnic (dále jen „území obce“).

2) Výkon správy poplatku provádí Obecní úřad Němčovice, se sídlem v Němčovicích čp. 37A (dále jen „správce poplatku“).

Článek II
Poplatník

1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

a) fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Článek III
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Článek IV
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku pro poplatníka činí 500,– Kč (slovy pětsetkorun českých) a je tvořena:

a) z poplatku 250,– Kč za kalendářní rok a

b) z částky 250,– Kč za kalendářní rok, která je stanovena podle skutečných nákladů obce z předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v souvislosti s počtem poplatníků.

2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Článek V
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný vždy do 31. března toho kalendářního roku, na který se poplatek vztahuje.

Článek VI
Navýšení poplatku

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

3) Pokud poplatník nesplní svojí poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, bude proti němu postupováno v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád a následně zákonem č. 281/2009 Sb.

Článek VII
Odpovědnost za zaplacení poplatku

1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

Článek VIII
Přechodné a zrušovací ustanovení

1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2003, ze dne 13.11.2003 a obecně závazná vyhláška č. 2/2010 ze dne 16.12.2010.

2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Článek IX
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013.

Ing. Jakub Ferschmann Karel Ferschmann
místostarosta obce starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12. října 2012
Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška obce Němčovice o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

VYHLÁŠKA OBCE NĚMČOVICE

Obecně závazná vyhláška obce Němčovice
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
č. 1 / 2012

Zastupitelstvo obce Němčovice svým usnesením č. 6-4/2012 ze dne 24.5.2012 vydává v souladu s ustanovením § 10 písm. c) a d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek I

Na veřejných prostranstvích se zakazuje volné pobíhání psů bez doprovodu vlastníka, držitele nebo jiné osoby, jakož i pohyb psů bez vodítka v doprovodu vlastníka, držitele nebo jiné osoby.
Článek II

Vlastníci, držitelé psů a jiné osoby, v jejichž doprovodu se zvířata na veřejném prostranství pohybují, jsou povinni zajistit, aby psi neznečišťovali a nepoškozovali veřejné prostranství. Případné znečištění nebo poškození veřejného prostranství jsou povinni neprodleně odstranit vlastními prostředky a na svůj náklad.

Článek III

Veřejným prostranstvím jsou podle § 34 zákona o obcích všechny návsi, ulice, místí a účelové komunikace, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Článek IV

Porušení této vyhlášky bude stíháno jako přestupek, pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo o trestný čin.

Článek V

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem po vyhlášení.

Ing. Jakub Ferschmann, místostarosta obce
Karel Ferschmann, starosta obce

Vyvěšeno: 24. května 2012

Sejmuto:

 

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/2007, o odpadních vodách

Vyhláška obce Němčovice

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010,
kterou se mění vyhláška č. 1/2007, o odpadních vodách

Zastupitelstvo obce Němčovice se na veřejném zasedání konaném dne 16. prosince 2010 usnesením č. 4/2-12/2010 usneslo vydat ve smyslu § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle § 20 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a následně zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o odpadních vodách se mění takto:

1. Článek V, odst. 7) se zrušuje.

2. Článek VIII, odst. 1) se zrušuje a nahrazuje novým zněním: Při porušení této obecně závazné vyhlášky obce Němčovice a souvisejících předpisů a nebude-li ve stanovené lhůtě sjednána náprava, bude dále postupováno podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a následně zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu.

Čl. II
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

Ing. Jakub Ferschmann Karel Ferschmann
místostarosta obce starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.12.2010

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška obce Němčovice
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010,

kterou se mění vyhláška č. 2/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Němčovice se na svém zasedání dne 16. prosince 2010 usnesením č. 4/1-12/2010 usneslo vydat na základě § 15, zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb., § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a následně zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se mění takto:

1) Článek I, odst. 2) se mění čp: Výkon správy poplatku provádí Obecní úřad Němčovice, se sídlem v Němčovicích čp. 37A (dále jen „správce poplatku“).

2) Článek IV, odst. 1), 2) a 4) se zrušuje.

3) Článek VI, odst. 1) se mění: Poplatník je podle čl. II) této vyhlášky povinen ohlásit správci poplatku veškeré údaje, které souvisí s jeho identifikací, včetně údajů rozhodných pro stanovení výše poplatkové povinnosti a změnami těchto údajů. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

4) Článek VII, odst. 2), 3) a 4) se zrušuje a nahrazuje se novým odst. 2): Pokud poplatník nesplní svojí poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, bude proti němu postupováno v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád a následně zákonem č. 281/2009 Sb.

5) Článek VIII. se zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

Ing. Jakub Ferschmann Karel Ferschmann
místostarosta obce starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17,12.2010