Jmenování zapisovatele OVK

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky MVČR č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), podle § 17 odst. 6) zákona

Jmenuji

Janu Kratochvílovou, nar. 22.4.1948, trv. bytem Němčovice čp. 39
zapisovatelkou okrskové volební komise
pro volby do zastupitelstva obce v obci Němčovice
ve dnech 10. a 11. října 2014

Karel Ferschmann
starosta

V Němčovicích dne 29.8.2014

Komentáře