Informace pro hasiče z okresu Rokycany


SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ
28. 11. 2009 BUJESILY

Počet listů: 9
Přílohy: 6/8

PROGRAM
1.Zahájení
2.Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3.Volba mandátové a volební komise
4.Kontrola usnesení
5.Odstoupení stávajících členů výkonného výboru, doplňovací volby
6.Zpráva o činnosti okresního sdružení
7.Čerpání rozpočtu za období leden – říjen 2009
8.Zpráva revizní rady
9.Diskuze k rozpočtu
10.Návrh plánu rozpočtu na rok 2010
11.Zprávy z odborných rad
12.Příprava výroční valné hromady
13.Příprava shromáždění delegátů sborů v roce 2010
14.Projevy hostů
15.Diskuze a různé
16.Návrh usnesení, schválení usnesení
17.Závěr
18.Občerstvení

Ad 1)
Zahájení provedl starosta OSH Rokycany Oldřich Pařízek, který v úvodu přivítal hosty shromáždění a všechny přítomné. Hosty shromáždění byli starosta obce Bujesily Pavel Trepeš, velitel stanice Radnice ppor. Josef Huml z HZS ČR Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, starosta KSH Plzeň Josef Černý a zástupce Hasičské vzájemné pojišťovny Jiří Starý.
p. Oldřich Pařízek seznámil přítomné s programem a vyzval k návrhům na jeho doplnění. Návrh na změnu nebyl podán. O programu bylo provedeno hlasování.
Pro program v navrženém znění hlasovalo 44 ze 44 přítomných představitelů sborů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel.

Ad 2)
Volbu zapisovatele a ověřovatelů zápisu provedl Miloš Svoboda z SDH Zbiroh
Na zapisovatelku navržena Veronika Benediktová z SDH Zbiroh. O návrhu bylo provedeno hlasování:
Pro 44 představitelů sborů, proti 0, zdržel se 0

Na ověřovatele zápisu navrženi pí. Věra Sedláčková, pracovnice kanceláře OSH a p. Jan Pecháček z SDH Bujesily. O návrhu bylo provedeno hlasování:
Pro návrh hlasovalo 44 představitelů sborů, proti 0, zdržel se 0

Ad 3)
Volbu mandátové a volební komise provedl p. Miloš Svoboda z SDH Zbiroh
Za členy volební komise navrženi p. Miroslav Frost z SDH Cheznovice, pí. Božena Radoňová z SDH Dobřív a p. Miloš Svoboda z SDH Zbiroh.
Pro návrh hlasovalo 44 představitelů sborů, proti 0, zdržel se 0
Za členy mandátové komise navrženi p. Michal Štědrý z SDH Týček a p. Zbyněk Knot z SDH Třebnuška
Pro návrh hlasovalo 42 představitelů sborů, proti 0, zdrželi se 2

Ad 4)
Kontrolu usnesení provedl starosta OSH Rokycany Oldřich Pařízek, který konstatoval, že usnesení z minulého shromáždění bylo splněno.

Ad 5)
Miloš Svoboda z SDH Zbiroh konstatoval, že se své funkce ve výkonném výboru OSH Rokycany na vlastní žádost vzdali p. František Pravda z SDH Mlečice, p. Josef Racek z SDH Bušovice a p. Jaroslav Tuček z SDH Osek.
Za náhradníky do března 2010 byli na jejich pozice navrženi p. Karel Dlouhý z SDH Bušovice, p. Miroslav Hrubec z SDH Osek a pí. Jarmila Baslová z SDH Volduchy.
O návrzích bylo provedeno hlasování:
Karel Dlouhý
Pro návrh hlasovalo 44 představitelů sborů, proti 0, zdrželi se 0
Miroslav Hrubec
Pro návrh hlasovalo 44 představitelů sborů, proti 0, zdrželi se 0
Jarmila Baslová
Pro návrh hlasovalo 44 představitelů sborů, proti 0, zdrželi se 0

Ad 6)
Zprávu o činnosti OSH Rokycany přednesl starosta OSH Oldřich Pařízek, který v úvodu zhodnotil práci výkonného výboru. Ten se scházel pravidelně, v průměru s 65% účastí. Novým členem výkonného výboru se v průběhu roku stal p. Michal Lauber z SDH Vranovice.
Výkonný výbor při své činnosti sledoval čerpání rozpočtu, věnoval se činnosti odborných rad, připravoval a vyhodnocoval soutěže a průběžně řešil stanovené úkoly a problémy.
Uvedl, že na minulém shromáždění vyzval představitele sborů, aby věnovali více pozornosti navrhování vyznamenání členům svých SDH a ocenili tím jejich obětavou činnost. V roce 2009 bylo výkonným výborem schváleno a předáno 59 čestných uznání OSH, 30 medailí Za příkladnou práci, 10 medailí Za zásluhy a 21 medailí Svatého Floriána. Starosta OSH konstatoval, že je jedná o jedinou možnost, jak dobrovolným hasičům za jejich činnost poděkovat. V roce 2009 blahopřál výkonný výbor také k 133 kulatým jubileím.
Ve zprávě bylo zmíněno pravidelné kontrolování čerpání rozpočtu ze strany výkonného výboru a revizní rady. Prováděny jsou také pravidelné inventury. V uplynulém roce byly vyčerpány také všechny přidělené dotace na vzdělávání vedoucích a rozhodčích mladých hasičů, na okresní kola soutěží Plamen a soutěže v požárním sportu, na spolupráci při odborné přípravě, na provoz OSH a na činnost sborů, které mají registrována družstva mladých hasičů.
Zhodnoceno bylo okresní kolo soutěže požárního sportu, které proběhlo 27. 6. 2009 v Němčovicích a okresní kolo hry Plamen, které se konalo 23. 5. 2009 ve Volduchách. Za přínos bylo označeno také pořádání memoriálů a zábavných soutěží, které se významně podílí na propagaci hasičské práce. Starosta OSH zároveň vyzval přítomné, aby předávali dokumentaci z akcí na sekretariát, aby mohli být předávány do kroniky.
Zmíněna byla také důležitost práce s mladými hasiči. Mladí hasiči představují budoucí členské základny, a proto je nutné věnovat se činnosti s nimi a intenzivně pracovat na získávání nových členů. V současné době je na okrese registrováno 6 kolektivů mladých hasičů, což je oproti předchozím rokům pokles.
Činnost OSH by měla být do budoucnosti nadále zaměřena na prohlubování spolupráce se sbory, včasné předávání pokynů a informací z vyšších článků řízení. Důraz by měl být kladen na práci s mládeží.
V závěru vyzval starosta OSH přítomné k včasnému odevzdání hlášení o činnosti a předání tiskopisů ke shromáždění delegátů sborů, které se bude konat v březnu 2010.

Ad 7)
Zprávu o čerpání rozpočtu za leden – říjen 2009 přednesla pí. Božena Radoňová z revizní rady.
Ze zprávy vyplynulo následující, že celkové příjmy zahrnující členské příspěvky, prodejní materiál, provize HVP, úroky, dotace MŠMT, dotace MV, příspěvky na povodně a vrácení poplatků na OSSZ čítaly za uvedené období 255.692 Kč.
Výdaje spočívající ve mzdách, sociálním pojištění a pojištění zaměstnanců, zdravotním pojištění, zpracování účetnictví a mezd, pojištění sekretariátu, prodejní materiál, poplatky v bance, odvod členských příspěvků, školení vedoucích a rozhodčích, soutěže, náklady na vodu, plyn a elektřinu na sekretariát, shromáždění starostů a provoz sekretariátu čítaly za uvedené období 240.453 Kč.
Stav účtu ke 31. 10. 2009 byl 153.038 Kč
Pokladní hotovost byla ke 31. 10. 2009 1.987 Kč
Pozn. Podrobný rozpis položek výdajových a příjmových položek a výdajů na provoz sekretariátu v příloze.

Ad 8)
Zprávu revizní rady za rok 2009 přednesla pí. Božena Radoňová.
Revizní rada se scházela pravidelně, pokaždé v nadpoloviční většině členů. V rámci inventury provedené v roce 2008 nebyly zjištěny žádné závady či nedostatky. Prováděna byla také kontrola dokladové dokumentace a stavu finančních prostředků, také v této oblasti nebyly zjištěny žádné závady.
V oblasti členských příspěvků byly v roce 2008 problémy s SDH Stupno, které vše dodatečně uhradilo. V roce 2009 nezaplatily příspěvky SDH Klabava a SDH Sedlecko. SDH Sedlecko bylo zrušeno. SDH Klabava chce nadále zůstat součástí SH ČMS, proto bylo zástupcům sboru doporučeno, aby zúžili členskou základnu a za zbývající členy zaplatily. Záležitost je nadále předmětem jednání.

Ad 9)
Diskuze k rozpočtu
Vznesen dotaz p. Františka Solara z SDH Němčovice na výdaje na okresní kolo soutěže v požárním sportu, které se mu zdály příliš vysoké.
Na dotaz reagovaly pí. Sedláčková a pí. Radoňová. Vysvětlily složení nákladů a zmínily, že podrobný rozpis je k nahlédnutí na sekretariátu OSH. Výdaje na okresní kolo soutěže jsou provázány také s čerpáním dotací.

Ad 10)
Návrh plánu rozpočtu přednesla pí. Věra Sedláčková pracovnice sekretariátu OSH.
Pro rok 2010 je počítáno s příjmy za členské příspěvky, prodejní materiál, provize HVP, provize požární výstrojny, z dotací a úroků v celkové výši 301.400 Kč.
Plánovány jsou výdaje za odvod členských příspěvků, prodejní materiál, okresní soutěž v PS, okresní kolo hry Plamen, školení vedoucích a rozhodčích, mzdy a pojištění, zpracování účetnictví a mezd, náklady na provoz sekretariátu, blahopřání k jubileím, shromáždění představitelů sborů a delegátů sborů aj. v celkové výši 301.400 Kč.
Náklady na provoz sekretariátu by měly být 53.000 Kč.
Uvedeno bylo, že se samozřejmě jedná pouze o návrh plánu rozpočtu, který se může v průběhu roku měnit.
Pozn. Podrobný rozpis položek výdajových a příjmových položek a výdajů na provoz sekretariátu v příloze.

Ad 11)
Rada velitelů
Zprávu za radu velitelů přednesl p. Miroslav Frost, který zmínil, že se rada schází každé 2 měsíce se zhruba 80 % účastí. Ocenil dobrou spolupráci jednotlivých sborů navzájem i spolupráci s HZS ČR. Upozornil na problém s rozhodčími, kdy se na okresních i krajských kolech soutěží střídají stále stejní rozhodčí a ostatní, ač absolvovali školení, nejeví o činnost zájem. V takových případech nebude rozhodčím již prodlužován průkaz. Ve své zprávě poděkoval p. Františkovi Pravdovi, který z důvodu stěhování ukončuje svoji činnost ve výkonném výboru.
Důležitým bodem zprávy byla příprava krajského kola soutěže v požárním sportu, které se bude konat 21. 8. 2010, a které má OSH zajistit. Jedná se o náročný úkol. Vzhledem k chybějícím odpovídajícím prostorům na okrese Rokycany bude kolo zorganizováno v areálu základní školy v Plzni – městská část Skvrňany. V té souvislosti byli přítomní vyzváni, aby se v případě potřeby podíleli na přípravě. Zároveň uvedl, že doufá, že se nebudou opakovat chyby, které vyvstanuly při přípravě minulého kola.

Rada mládeže

Zprávu za radu mládeže připravenou p. Františkem Pravdou přednesla v zastoupení pí. Božena Radoňová. Rada mládeže se scházela pravidelně podle stanoveného plánu. Projednávány byly mimo jiné jarní kolo hry Plamen (zúčastnilo se 6 kolektivů) a podzimní kolo hry Plamen (zúčastnili se 4 kolektivy). Uskutečněna byla 2 školení vedoucích.
Ve zprávě byl kladen důraz na získávání dospělých, kteří by s mládeží pracovali a vedli dětské kolektivy. Bez kvalitních vedoucích upadá úroveň kolektivů, kteří se zúčastňují hry Plamen. Zároveň klesá počet sborů, které se do činnosti s mládeží zapojují.

Preventivní rada

Zprávu přednesl p. Josef Melich z SDH Radnice, který konstatoval, že sleduje, že v oblasti prevence dochází ke zlepšování činnosti, a to i na úseku spolupráce s kradou radou.
Zmínil, že byla vyhláška č. 23/2008 Sb. napadnuta stížností k veřejnému ochránci práv. Vyhláška byla projednávána Ústavním soudem, který její platnost potvrdil. Zároveň byla zmíněna informace o chystaných změnách stanov, které projednává ÚVV, a které by měly být schváleny do roku 2015.
Přínosem by měla být pro oblast prevence skutečnost, že by školy měly prevenci zařazovat do svých osnov.
Hodnocena byla také soutěž Požární ochrana očima dětí, kde si děti z okresu Rokycany vedou velmi dobře. V kategorii MŠ III obsadily 1. místo děti ze ZŠ Zbiroh a v kategorii MŠ IV 4. Místo také děti ze ZŠ Zbiroh. V rámci okresu Rokycany se soutěže zúčastňuje 674 dětí, v rámci celé České republiky 36 310 dětí.
Ve zprávě byl kladen důraz také na propagaci požární ochrany. Je nutné, aby byla v tomto ohledu vyvíjena aktivita jednotlivých sborů, například dny otevřených dveří ve zbrojnicích nebo jinými způsoby prezentace.
Odborná rada v současné době zahrnuje 15 preventistů. Preventisté by měli každých 5 let absolvovat školení, aby byli seznámeni s aktuálními informacemi a mohli v případě potřeby podat adekvátní informace veřejnosti.

Ad 12)
V souvislosti s přípravou výroční valné hromady informoval starosta OSH Oldřich Pařízek o tom, že všichni obdrželi materiály. Zároveň vyzval přítomné, aby odevzdali vyplněné tiskopisy do kanceláře OSH do konce ledna 2010.

Ad 13)
V souvislosti s přípravou shromáždění delegátů sborů v roce 2010 vyzval starosta OSH Oldřich Pařízek představitele sborů, aby na výročních valných hromadách sborů zvolili dlegáty, kterří je budou na shromáždění zastupovat. Připomněl, že je nutné dodržet stanovené termíny, a že případné problémy je možné řešit se sekretariátem OSH.

Ad 14)
Starosta obce Bujesily Pavel Trepeš přivítal přítomné v jejich obci a vyjádřil přání, aby se všem u nich líbilo. Zároveň informoval o činnosti SDH Bujesily, který se významně podílí na zajišťování kulturního života obce, a všechny pozval na další ročník netradiční soutěže, která je v obci již tradicí.
Starosta KSH Plzeň Josef Černý vyhodnotil rok 2009, který považuje za poměrně náročný. Zmínil účast na olympiádě CTIF v Ostravě, která byla za zdařilou považována také zahraničními účastníky. Připomněl přípravu na sjezd SH ČMS, kde je klíč pro volbu delegátu stanoven na 1000 členů/1 delegát. Program činnosti SH ČSM na následující období je k diskuzi na webových stránkách sdružení. Starosta KSH hodnotil také úroveň soutěží, ve kterých se bohužel nedařilo mládeži, která se v poslední době posunula z vítězných příček. Hodnotil také organizaci minulého krajského kola soutěže v požárním sportu, kde konání zásadním způsobem ohrozilo nedostatečné zajištění osob do technických čet. Ty následně zajistilo OSH Rokycany.
Kromě dalších organizačních záležitostí týkajících se například shromáždění představitelů okresních sdružení informoval také o finančních prostředcích vybraných na sbory postižené povodněmi na Moravě. Vybrané finanční prostředky budou předány konkrétním sborům v Olomouckém kraji. Sbírka zřízená pro tyto účely má platnost 3 roky, proto bude ponechána pro případné další využití.
Přítomné informoval také o záměru, aby mělo každé OSH k dispozici služební vozidlo, a o aktivitách v oblasti žádostí o finanční prostředky z grantů kraje na činnost mládeže. V souvislosti s žádostmi o finanční prostředky zdůraznil, že je nutné, aby byla jednání vedena jednotně za celé OSH. Pokud na kraji jednají jednotlivá OSH či SDH působí to komplikace.
Ocenil také aktivity sborů spočívající v memoriálech a soutěžích, které přispívají k propagace obcí. Ve svém projevu zmínil také oblast prevence, kde nastanou změny v získávání odznaků odbornosti.
Na závěr poděkoval všem za spolupráci v rámci celého volebního období a vyzval přítomné vzhledem k blížícím se volbám k vytipování vhodných zástupců na všechny úrovně.

Velitel stanice radnice ppor. Josef Hum z HZS ČR, územní odbor Rokycany ocenil vysokou úroveň spolupráce v době, která není pro organizace sborů jednoduchá. Zmínil nutnost politického tlaku na změnu legislativy v oblasti uvolňování členů výjezdových jednotek na školení a zásahy. Informoval také o vybavování technikou jak HZS ČR, tak SDH. Upozornil také na obnovovaný systém civilní obrany, která je zajišťována zejména z úrovně JPO5. Na závěr poděkoval za aktivní přístup k činnosti v rámci okresu a velitele pozval na 20. 1. 2010 na velitelský den do Radnic.
Zástupce Hasičské vzájemné pojišťovny Jiří Starý informoval o přestěhování rokycanské pobočky do ulice Josefa Knihy, a o způsobech získávaní finančních prostředků. SH ČMS plynou z titulu majoritního vlastníka a pro jednotlivé sbory, pokud vlastní akcie. Dalším způsobem, jak získat finanční prostředky pro sbory, je získávat pro pojišťovnu nové klienty (týká se to jen sborů, které mají s pojišťovnou smlouvy). Podmínkou je vždy vyplnění čísla SDH. Na závěr popřál všem mnoho úspěchů v roce 2010.

Ad 15)
Diskuze a různé
Pí. Věra Sedláčková upozornila, že pokud budou mít sbory zájem o medaile, je nutné nahlásit požadavky do poloviny prosince. Upozorňovala také na skutečnost, že je změny v členských základnách nutné hlásit včas. Požádala také o e-maily, které by usnadnily komunikaci s jednotlivými sbory. Informovala také o novém programu pro členskou základnu, který v současné době testuje. V té souvislosti bude možné přihlašovat nové členy až od příštího roku. Odhlášení je schopna zaevidovat dočasně v papírové podobě. Zmínila také, že je lepší si návštěvy ne sekretariátu domluvit předem, protože se může stát, že bude vyřizovat pochůzky. K dispozici je její mobilní telefon. Po domluvě je možné na sekretariát přijít i v úterý.

p. Miroslav Frost vyzval zájemce o pořádání okresního kola soutěže, aby se přihlásili do 31. 1. 2010.

Starosta OSH Oldřich Pařízek reagoval na dotaz, proč jsou shromáždění konána tak daleko. Pro některé sbory jsou místa konání špatně dostupná. Starosta to zdůvodnil podmíněností finanční stránkou. Vždy je nutné upřednostnit místa, kde jsou ochotni propůjčit prostory bezplatně. Zároveň vyzval všechny, aby podávali návrhy, kde by bylo možné shromáždění uskutečnit bez platby za pronájem. Reagoval také na dotaz, proč nejsou na okresní úrovni konány srazy vysloužilých hasičů. Zdůvodnil finančními náklady a malým zájmem. OSH se ale této aktivitě nebrání, proto mohou zájemci vyvolat v tomto ohledu jednání.
O slovo se v diskuzi přihlásil také zástupce Rokycanského deníku Jiří Havránek, který informoval o rubrice Lidé sv. Floriána, kde se dlouhodobě daří představovat činnost sborů. Vyzval přítomné, aby se s náměty obraceli na redakci a poděkoval za vynikající spolupráci.

Ad 16)
Návrh usnesení přednesl p. Miloš Svoboda z SDH Zbiroh v následujícím znění:
Shromáždění představitelů sborů okresu Rokycany konané dne 28. 11. 2009 v obci Bujesily, po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření OSH Rokycany, zprávy revizní rady, zprávy z odborných rad, rozpočtu na rok 2010 a diskuzi přijímá následující usnesení:

I.Bere na vědomí
1.Informace z Hasičské vzájemné pojišťovny
2.Zprávy o činnosti odborných rad
II.Schvaluje
1.Zprávu o činnosti OSH Rokycany za rok 2009
2.Zprávu o čerpání rozpočtu OSH Rokycany ke 31. 10. 2009
3.Odstoupení stávajících členů výkonného výboru p. Racka, p. Tučka a p. Pravdy na jejich vlastní žádost
4.Návrh plánu rozpočtu OSH Rokycany na rok 2010
5.Zprávu kontrolní a revizní rady OSH Rokycany
III.Volí
1.Za členy výkonného výboru OSH Rokycany p. Karla Dlouhého z SDH Bušovice, p. Miroslava Hrubce z SDH Osek a pí. Jarmilu Baslovou z SDH Volduchy
IV.Ukládá
1.Starostů SDH
zajistit zdárný průběh VVH SDH v termínu do 31. 1. 2010,
odevzdat hlášení o činnosti SDH za rok 2009, složení nového výboru a při změně složení výboru odevzdat také přílohu k registračnímu listu SDH v termínu do 31. 1. 2010.
projednat na VVH SDH návrh na kandidáta na starostu OSH na volební období 2010 – 2015 a rovněž tak kandidáty do VV OSH, kteří budou voleni na shromáždění delegátů sborů v březnu 2010 v termínu do 31. 1. 2010.
Zvolit na VVH SDH delegáty na shromáždění delegátů sborů podle klíče v metodických pokynech v termínu do 31. 1. 2010,
Podat návrhy na nové členy odborné rady velitelů,
Zajistit oslavy při výročích sborů a termíny včas nahlásit na OSH Rokycany,
Seznámit členskou základnu se závěry dnešního jednání, zápis z dnešního jednání bude k dispozici v kanceláři OSH,
2.Starostům okrsků ukončit VVH okrsků do 28. 2. 2010
V.Svolává:
1.Shromáždění představitelů sborů SDH okresu Rokycany svolává na 27. 3. 2010 shromáždění delegátů sborů jako řádné dle článku č. 64 odst. 6 písm. a) Stanov

Miloš Svoboda vyzval přítomné k doplnění navrhovaného usnesení. Nebyl podán žádný návrh na doplnění, a o návrhu usnesení bylo provedeno hlasování.
Pro usnesení v tomto znění hlasovalo 44 z přítomných představitelů sborů, proti 0 a zdrželi se 0.

Ad 17)
Shromáždění představitelů sborů ukončil svými slovy starosta OSH Rokycany Oldřich Pařízek, který poděkoval obecnímu úřadu Bujesily za bezplatné zapůjčení sálu pro konání shromáždění. Vyjádřil přání, aby se představitelé sborů sešli příště v hojnějším počtu, poděkoval všem za účast a popřál mnoho úspěchů v roce 2010.

Zápis zpracovala Veronika Benediktová, SDH Zbiroh dne 6. 12. 2009

Ověřili:
pí. Věra Sedláčková, pracovnice sekretariátu OSH
p. Jan Pecháček, SDH Bujesily

Povoz2.jpg

Komentáře