INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE:

OBEC NĚMČOVICE VYHLÁSILA

veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. na dodavatele stavby

„VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA ODPADŮ OBCE NĚMČOVICE “

Termín vyhlášení veřejné zakázky: 15. července 2009

Termín podávání nabídek: do 30. července 2009, 14:00 hodin

Popis veřejné zakázky:

Předmětem zakázky je výstavba sběrného dvora odpadů pro obec Němčovice, které je zadavatelem veřejné zakázky. Konkrétně se jedná o dodávku stavebních prací, dodávku vybavení – sběrných nádob a kontejnerů na jednotlivé druhy odpadů a dodávku ostatních speciálních zařízení a vybavení týkajících se nakládání s odpady.

Podmínky veřejné zakázky:

Projekt je podpořen finančními prostředky Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. V tomto smyslu musí všichni uchazeči, stejně jako budoucí dodavatel projektu respektovat skutečnost a specifika veškerých pravidel a požadavků vyplývající z podpory projektu ze strany Evropské unie.

Zadavatel veřejné zakázky:

Obec Němčovice
Zastoupená starostou obce
Karlem Ferschmannem
se sídlem Němčovice 37A, 338 24 pošta Břasy
IČ: 00 573 922

Posouzení a hodnocení nabídek, kritéria výběru veřejné zakázky:

Při posouzení nabídek bude posuzováno splnění všech požadavků uvedených ve Výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci vč. kontroly úplnosti výkazu výměr. V případě, že nabídka nebude obsahovat všechny požadavky výše uvedené, bude nabídka vyloučena z hodnocení a uchazeč bude z veřejné zakázky vyloučen.
Jediným kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena.
Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče.

Předpokládaný termín realizace díla:

Předpokládaný termín zahájení díla po podpisu smlouvy s vybraným uchazečem je 10.8. 2009, předpokládaný termín dokončení díla je nejpozději do 30.11. 2009.

Případní uchazeči o veřejnou zakázku malého rozsahu si mohou písemně na adresu starosty města požádat o zaslání či vyzvednutí kompletní zadávací dokumentace. Dokumentace jim bude osobně předána v místě zadavatele nejpozději do tří dnů ode dne písemného doručení žádosti.

Za obec Němčovice:

Karel Ferschmann
starosta

V Němčovicích dne 10. července 2009

Vyvěšeno: 10. července 2009

Sejmuto: 30. července 2009

Komentáře