"Parkoviště" – odpověď

Vážený pane,

děkuji Vám za Vaší kultivovanou a inteligentní kritiku, kterou přijímám. Jsem rád, že jste si všiml rozvoje naší malé obce a naší snahy posunout její vývoj dopředu. Změny však vždy znamenají různý pohled občanů na jednu věc či událost. Jsem si vědom toho, že se někdy nemusí určitá rozhodnutí obce setkat vždy s jednoznačnou podporou všech občanů. Někdy jsou učiněna opatření ve prospěch trvale žijících občanů a nespokojeni jsou chalupáři a chataři a někdy zase jsou odezvy opačného charakteru. „Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem“ říká české přísloví.
K vaší kritice uvádím, že má bohužel, reálný základ a v podstatě se s ní ztotožňuji. Budete-li se na věc dívat pohledem vedení obce, už tak jednoznačně lepší řešení nejsou k dispozici. Obec v podstatě nemá žádné vhodné místo pro bezpečné odstavení nákladních automobilů a autobusů, které by vyhovovalo všem. Dříve se parkovalo v prostoru „u kravína“. Toto místo na okraji obce je dnes ve vlastnictví soukromé právnické osoby, která zde parkování vozidel nepovolila. Kdyby však povolila, odmítají zde zase parkovat provozovatelé těchto vozidel, neboť v minulosti zde docházelo k opakovanému poškozování oken, pneumatik a ke zcizování PHM. Je pravda, že sem není odnikud vidět a objekt kravína je již řadu let provozně uzavřen. Všichni tito dopravci proto parkovali léta uprostřed návsi okolo „školy“. Po zpracování dopravní studie pro celé území obce bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto o uzavření této části obce pro parkování velkých vozidel a dopravní situace byla vyřešena umístěním dopravních značek. Od tohoto kroku jsme si slibovali zklidnění centra obce ve prospěch chodců a bezpečnosti hrajících si dětí, kterých v obci přibývá. Dalším místem, kde by mohli tato kritizovaná vozidla parkovat je v prostoru u obecní skladky, ale pokud bychom zde zaparkovali např. náš „modrák“, tj. autobus, který obec využívá pro uskladnění stavebního materiálu a nářadí pro potřeby zaměstnanců obce, můžeme se z jeho obsahem do týdne rozloučit. Jediným místem, který umožňuje spojit výše uvedené podmínky pro bezpečné odstavení nákladních automobilů a autobusů je bohužel zatím na Vámi kritizovaném místě, kde jsme umožnili parkování vozidel s povolením OÚ. Jsme si vědomi toho, že pohled při příjezdu do obce ze západu není estetický, ale v současné době je to jediné přijatelné řešení ze všech špatných. Pozemek je ve vlastnictví obce a řidiči parkujících vozidel mají nařízeno ponechat jeden jízdní pruh volný pro zajištění příjezdu techniky k požární nádrži. Všechna vozidla, která parkují na tomto parkovišti (až na již zmíněný modrák) jsou pojízdná a mají platnou TP.
V současné době provozují autodopravu v obci čtyři autodopravci nebo jejich zaměstnanci (řidiči), kteří mají v obci trvalý pobyt. To jsou také občané naší obce, kterým se musíme snažit vyhovět.
Co se týče Vašeho názoru na riziko ekologických škod na majetku obecním i soukromém, tak pokud máte na mysli riziko vsakování úkapů olejových náplní a mazadel do nezpevněného povrchu, tak takové riziko hrozí. Hrozí vždy a všude a to nejen na našem parkovišti. Existuje obecný názor, že pokud z auta vyteče olej na plochu zpevněnou, ekologická škoda nehrozí. To je ale zásadní omyl. Všude, kde dojde k úniku ropných produktů do krajiny dochází k poškozování životního prostředí. Jen nevím, jaký je rozdíl, dojde-li k takové události na štěrkopískovém parkovišti a nebo na parkovišti asfaltovém nebo betonovém. Běžně v praxi dochází ke splavování olejových skvrn do příkopů, kanalizací a vodotečí, což je viditelné všude okolo nás. Včera jsem se stavěl ve Svaťáku na poště a na jejím parkovišti zbyla po odjezdu zřejmě nějaké staré škodovky velká olejová skvrna – černého hustého oleje. Jediným možným opatřením je udržovat technický stav vozidel v dobrém stavu. To je ale otázka osobní odpovědnosti jednotlivců.
Přesto, na základě Vaší kritiky pro minimalizování této možnosti, nařídím neprodleně všem parkujícím řidičům používat při odstavení vozidel záchytných van.
Nevím, jestli Vás moje odpověď uspokojí, ale jsem přesvědčen o tom, že postupně vyřešíme v obci i další důležité úkoly, které nám byly neřešené předány.

S pozdravem

Karel Ferschmann, starosta obce Němčovice