odpověď

Stanovisko
odboru pro místní správu Ministerstva vnitra č. 49/2004

Označení stanoviska: Pořizování zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva obce

Právní předpis: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 96 a související
Související práv. předpisy: zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Klíčová slova: zvukový záznam, jednací řád, zastupitelstvo obce
Datum zpracování: 28. července 2004
Zpracoval: PhDr. Dana Janečková,
Mgr. Eva Kropáčková
Schválil: JUDr. Miroslav Brůna, v. r., vedoucí odd. metodiky a koordinace dozoru
Ing. Marie Kostruhová, v. r., ředitelka odboru

Dotaz: Jsou občané oprávněni pořizovat zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva obce? Je zastupitelstvo obce oprávněno ve svém jednacím řádu zakázat pořizování zvukových záznamů ze zasedání zastupitelstva obce?

Stanovisko:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) ani žádný jiný právní předpis otázku pořizování zvukových (či obrazových) záznamů ze zasedání zastupitelstva obce speciálně neupravuje. Jedinou obecnou zákonnou úpravu této problematiky představuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), který v § 12 odst. 1 stanoví, že písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.
Pořízení zvukových záznamů ze zasedání zastupitelstva obce spadá tedy z hlediska ochrany osobnosti do občanského práva a není proto předmětem dozoru ani kontroly nad výkonem veřejné správy ve smyslu § 124a odst. 5 zákona o obcích. Pokud by byla fyzická osoba v důsledku pořízení zvukového záznamu svého vystoupení na zasedání zastupitelstva obce dotčena na svých osobnostních právech, pak má tato osoba právo domáhat se občanskoprávní ochrany své osobnosti podle § 13 občanského zákoníku prostřednictvím příslušného soudu. V žádném případě není k ochraně osobnostních práv povoláno zastupitelstvo obce ani Ministerstvo vnitra.
Z hlediska dozoru nad výkonem samostatné působnosti obce je možno se setkat s pravidly pořizování zvukových záznamů o průběhu zasedání v jednacích řádech obcí. Jednací řád však může upravovat pouze podrobnosti o jednání zastupitelstva obce (§ 96 zákona o obcích) tak, aby při něm nedocházelo k narušování průběhu zasedání. Před zahájením zasedání zastupitelstva obce člen zastupitelstva obce pověřený řízením zasedání může vyzvat občany ke sdělení, zda někdo hodlá pořizovat zvukový záznam průběhu zasedání a zároveň oznámit, zda zvukový záznam bude pořizovat sama obec. Rozhodnutí o tom, zda či v kterých případech je pořizování zvukového záznamu způsobilé narušit či jinak ovlivnit průběh zasedání zastupitelstva obce, spadá
do samostatné působnosti zastupitelstva.