Dotace poskytované obcí Němčovice

Pravidla Obce Němčovice pro poskytování účelové dotace z rozpočtu obce na pořízení ekologického vytápění v obci:

Obec Němčovice (dále jen obec) vydává tato pravidla k poskytování účelové dotace z rozpočtu obce za účelem naplňování opatření ke zvýšení kvality ovzduší v obci jako významné složky životního prostředí.

Článek č. 1 – Žadatel

Finanční dotace bude poskytována formou účelové dotace v souladu se zákonem.
Žadateli mohou být:
•Vlastníci nemovitostí, kteří mají v obci trvalý pobyt

Článek č. 2 – Předmět podpory

Prostředky budou poskytovány formou účelové dotace na:

a)oblast ochrany ovzduší

Finanční dotace bude poskytována na nákup a instalaci nového vytápění do novostaveb nebo na výměnu starých a nevyhovujících kotlů na pevná paliva ve stávajících rodinných domech
• za nové moderní zplynovací kotle
• za nové kotle na biomasu
• na pořízení vytápění z obnovitelných zdrojů (tepelná čerpadla, solární kolektory apod.)
• na rekonstrukci a modernizaci komínových těles

Článek č. 3 – Výše dotace

Dotace činí 30% celkových nákladů akce, max. 10.000,– Kč.

Článek č. 4 – Hodnocení žádostí

O poskytnutí dotace bude rozhodovat na základě doporučení starosty Zastupitelstvo obce. Po rozhodnutí Zastupitelstva obce obdrží žadatel oznámení o poskytnutí dotace a bude vyzván k předložení podkladů k uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a příjemcem dotace.

Článek č. 5 – Podmínky pro poskytování finančních prostředků

Základní podmínkou pro projednání a posouzení žádosti o poskytnutí dotace je předložení úplné žádosti dle Přílohy č. 1 se všemi náležitostmi. Čerpání finančních prostředků je možné až po uzavření smlouvy mezi žadatelem a poskytovatelem dotace postupem dohodnutým v této smlouvě. Opatření, na něž bude poskytnuta účelová dotace obce, musí být realizováno do jednoho roku od uzavření smlouvy. Účelová dotace od obce může být poskytnuta souběžně s dotací od státu. Dotace bude vyplacena po závěrečném vyúčtování akce a ukončení instalace nového kotle a jeho uvedení do provozu, nebo po kolaudaci vytápění z obnovitelných zdrojů.

Objekty, u nichž bude realizován předmět podpory, musí být trvale a celoročně užívány.

Na dotaci není právní nárok!

Článek č. 6 – Kontrola průběhu výměny nebo výstavby vytápění

• Obec provádí kontrolu a její zástupce se zúčastňuje kontroly na základě vyzvání příjemce dotace
• Příjemce podpory odpovídá za správnost čerpání a vypořádání poskytnutých finančních prostředků

Příloha č. 1 : Žádost

Příloha č. 2 Náležitosti předkládané k žádosti

• Technická dokumentace způsobu vytápění, které bude instalováno a která umožní posouzení jeho ekologického přínosu pro ochranu ovzduší
• Odbornou zprávu o nezávadném stavu komínového tělesa
• Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s obcí (plná moc v souladu s § 31 občanského zákoníku), nejedná-li žadatel samostatně.

Tato pravidla byla schválena usnesením zastupitelstva obce Němčovice č. 6-6/2008 dne 29. května 2008

phpv5OlC2_650x650_24970.jpg

Komentáře

Nezařazené