Déšť? Škodil za 609 tisíc korun


Na posledním zasedání zastupitelstva obce byl starosta pověřen úkoly v souvislosti s nápravou škod, které napáchala bahnitá voda splavená z kukuřičných polí nad obcí. Po měsíci od události jsou k dispozici tyto dílčí výsledky:

a) Soudní znalec stanovil znaleckým posudkem výši škod na obecním majetku po přívalovém dešti z dvacátého na jednadvacátého června a jeho uvedení do původního stavu na částku 609.562,– Kč vč. DPH.

b) Ve věci úpravy odvodnění stavby mostu zkapacitněním odtokové roury svolává Správa a údržba silnic PK jednání se zástupci dodavatelské firmy na 15. srpna. Úpravu by měla provést v rámci sjednané záruky za odvedené dílo.

c) Starosta vyzval orgán ochrany půdního zemědělského fondu OŽP MěÚ Rokycany, aby nařídil vlastníkům pozemků, nebo jejich nájemci provedení opatření na ochranu zemědělské půdy a obce vytvořením pásu trvalého travního porostu nad obcí po celé délce (od silnice k silnici) a šířce 70 až 100 metrů v souladu se schváleným územním plánem obce Němčovice. Dle sdělení pracovnice odboru, které obec již obdržela, je k tomuto úkonu údajně oprávněný stavební odbor MěÚ Radnice. Doufejme, že si nebudou správní orgány tento požadavek přehazovat jako horký brambor.

d) Opraven byl také již sesutý břeh nad víceúčelovou nádrží, nyní se pokládají odvodňovací žlabnice a betonuje poškozená podlaha. Do práce se také pustili pracovníci firmy na položení odplavené antuky a poté budou znovu instalovat umělé tenisové čáry na kurtu. Opraveny byly také hráze poldru v povodí nad obcí.

e) Po návratu právního zástupce obce z dovolené, budou písemně upozorněni vlastníci zemědělských pozemků nad obcí na skutečnost, že způsobem hospodaření zemědělské společnosti na jejich pozemcích, vzniká vodní erozí (splachy ornice) škoda nejen na jejich majetku a to snižováním hodnoty (bonity) jejich polí, ale že mohou být vyzváni také ke spoluodpovědnosti za způsobené škody na majetku obce, občanů a dalších subjektů a to s odkazem na Listinu základních práv a svobod, čl. 11: „Vlastnictví zavazuje. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“

f) Obec požádala Plzeňský kraj o finanční výpomoc na odstranění nejnutnějších škod na majetku obce. O tom, zda kraj obci finančně vypomůže, rozhodnou v září krajští zastupitelé. Současně jedná obec s pojišťovnou, které zemědělská společnost nahlásila tuto škodní událost, avšak i tady se bude zkoumat, dle sdělení pojišťovny, zda existuje právní důvod k úhradě způsobené škody. Skutečností zůstává bohužel fakt, že z obecní pokladny musela být neplánovaně uhrazena firmám část faktur za již provedené práce a další byly zaplaceny z kontokorentního úvěru, který je v tuto chvíli zcela vyčerpán. Další peníze obec nemá. A to i přesto, že byla řada prací provedena svépomocí zaměstnanci obce, dobrovolnými hasiči i dalšími našimi občany.

K800_IMAG0265.JPG

Komentáře