Co byste měli vědět o likvidaci odpadků

Jak likvidovat odpad ve správním obvodu obce Němčovice

(k.ú.Němčovice a Olešná u Radnic)
v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce Němčovice č. 1/2010 o místním poplatku a č. 2/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Co vás stojí Popelnice:

– Na odvoz odpadků z popelnic a jejich dostatečný počet má nárok zdarma – fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a v obci trvale žije
– Na odvoz odpadků z vlastních popelnic má nárok za úhradu – fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci v zastavěné části obcí Němčovice a Olešná

Režim svozů:

(Stanoví se podle množství odpadků vyprodukovaných domácností)

Vyvážen je pouze obsah popelnic označených platnými samolepícími štítky, které vydává OÚ Němčovice takto:
– svoz každý týden (1.900,– Kč)
– svoz 1x 14 dnů (1.000,- Kč)
– svoz 1x měsíčně (600,- Kč)
– svoz jednorázový za poplatek (50,– Kč)

Popelnice bez těchto štítků popeláři nevysypou. Rovněž tak, obsahuje-li popelnice jiný odpad než zbytkový. Popelnici lze zakoupit také u OÚ za cenu 860,– Kč za 1 kus, jednorázovou známku za 50,– Kč. Máte-li krátkodobě více odpadků, můžete je uložit v igelitovém pytli – pevně zavázaném – u kterékoliv popelnice.

Komunální odpad lze ukládat zdarma do kontejnerů:

– Papír (modrý), sklo (zelený), plasty (žlutý), kovové obaly (šedý, hnědý), tetrapacky (oranžový) – kontejnery jsou umístěny:
– v Němčovicích vedle domu „U Saidlů“
– v Němčovicích před sběrným dvorem odpadů
– v Němčovicích na rozcestí u novostaveb
– v Olešné u veřejné studny
– u řeky na rozcestí
(nezapomeňte plastové lahve před vhozením do kontejneru sešlápnout a uzavřít)
– Velkoobjemové kontejnery – na Sběrném dvoře odpadů v Němčovicích

Komunální odpad lze zdarma ukládat do Sběrného dvora odpadů v Němčovicích:

– směsný komunální odpad (organický odpad, popel, domovní odpad – do kontejneru)
– objemový odpad (nábytek, podlahové krytiny – na dvůr…)
– železo a textil
– pneumatiky
– elektrická zařízení (televizory, radiopřijímače, pračky, sporáky, psací stroje atd. –
– nebezpečný odpad
– biologický, zelený odpad (organický, dřevní, větve, listí, tráva…)
– stavební odpad (menší množství – beton, cihla, keramika, sádrová hmota, izolační materiály bez azbestu, asfalt bez dehtu…)
– výkopovou zeminu (vytěžená zemina, kameny, hlušina…)
– smetky ze silnice

CO JE NEBEZPEČNÝ ODPAD? Za nebezpečný odpad se považuje např. suchý elektrický galvanický článek, nepoužitelná léčiva, odpady azbestu, izolační materiály s obsahem azbestu, azbestové stavební hmoty, odpadní oleje, baterie a akumulátory, výbojky a zářivky, chladničky a mrazáky, olejové filtry, zbytky barev, staré nátěrové hmoty, spotřební chemie, kosmetika, čistící prostředky, chemické prostředky pro zahrádkáře a zemědělce, fotochemikálie, nádoby se zbytky škodlivin atd.

Používání všech kontejnerů a sběrného dvora odpadů je pro naše občany BEZPLATNÉ.

Všechny tyto služby jsou již zahrnuty v místním poplatku podle vyhlášky obce č.č. 2/2003, 3/2004 a 3/2010 ve výši 500,– Kč ročně, kterou je povinna platit:
– každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
– fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Provozní doba Sběrného dvora odpadů:

Denně 9 -17 hodin

Sběrný dvůr může být krátkodobě, nebo ve státem stanovených svátcích zcela uzavřen.

Sběrný dvůr odpadů Obce Němčovice
V Jamách čp. 43, Němčovice
338 29 Němčovice

IČ: 00573922
DIČ: CZ573922

E-mail: SDO@nemcovice.cz
Telefon: +420 724 598 788

Na Sběrném dvoře odpadů platí provozní řád. Udržujte zde pořádek. Jakákoliv jiná likvidace odpadu se považuje za nepovolenou a lze za to uložit fyzické osobě pokutu až do výše 50.000,– Kč.

Upozorňujeme občany, kteří vozí odpad na Sběrný dvůr v Němčovicích na povinnost ukládat jej zde roztříděný podle druhů a zbavit jej všech obalů. Neroztříděný odpad v igelitových pytlích bude na dvůr přijímán jen po jeho převážení a zaplacení příslušné finanční částky. Za pohodlnost se prostě platí!

TŘÍDĚNÍM ODPADKů POMůŽETE OBCI UŠETŘIT ZNAČNÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY. ZA POMOC VÁM DĚKUJE PŘÍRODA A OBEC NĚMČOVICE.

Komentáře