Časopis Moderní obec


– Jak se vaše obec prezentuje vůči svým občanům?
– Co může nabídnout návštěvníkům?
– Snaží se působit i na místní podnikatele a nové potenciální zaměstnavatele?

Ing. Stanislav Hladík starosta Dolního Újezdu (asi 1870 obyv., Pardubický kraj)
1. Komunikaci s našimi spoluobčany považujeme za důležitou, utváří atmosféru v obci. K informování veřejnosti, ale i k získávání zpětné vazby využíváme všech dostupných prostředků a kanálů. Jedná se zejména o webové stránky obce (www.dolniujezd.cz), tiskoviny, obecní rozhlas, ale i jakékoliv akce nebo shromáždění, jichž se účastní veřejnost. Asi nejúčinnější, nejvíce využívané a mezi občany možná nejoblíbenější je vydávání Obecních novin. Osobně ale upřednostňuji (a pokud to jde) i nejvíce využívám osobní setkání.
2. Dostat se do povědomí širší potažmo turistické veřejnosti je v dnešní době »informační přeplněnosti« docela obtížné. Využíváme v tomto směru zejména web a vlastní i ve spolupráci vydávané tištěné propagační materiály. Asi účinnější je propagace prostřednictvím mikroregionů, na něž je přece jen více vidět. Dlouhodobě nás hodně zviditelňuje také festival folkové hudby Újezdské babí léto. Největší propagací však bude letošní udělení titulu v krajském kole soutěže Vesnice roku a nominace projektu »Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd« mezi tři nejlepší projekty v kategorii obcí v rámci tzv. ekologických Oskarů E. ON Energy Globe Award ČR. To způsobilo takový zájem médií, úřadů a institucí, až se nám z toho někdy točí hlava. Tento úspěch by možná mohl být do budoucna základem pro vytvoření nového obrazu obce.
3. Podnikatelská veřejnost je pro nás také důležitá. Jsem proto rád, že se nám podařilo položit základ budoucí zóny pro podnikatelský sektor a že již máme, co se týká pozemků, co nabídnout. Není totiž nic smutnějšího, než odmítat zájemce o podnikání v obci s tím, že pro ně nemáme připravený pozemek. Jinak zatím podnikatelské subjekty cíleně neoslovujeme, spíše spoléháme na to, že ty místní udrží a nové přilákají dobré podmínky a dělná atmosféra v obci. Tam soustřeďujeme hodně úsilí. Lidí s podnikatelským duchem máme v obci poměrně dost a nebudou-li mít pocit, že »tady chcípl pes« nebo že se jim »hází klacky pod nohy«, proč by z obce odcházeli?

Jiří Šikl starosta obce Jámy (asi 540 obyv., Kraj Vysočina)
1. O všem, co se děje a chystá, informuje obec Jámy průběžně na svém webu (www. jamy.name/struktura.html), na nějž mají přístup i jednotlivé spolky, a dále je to obecní občasník a regionální tisk. V obci se za rok realizuje kolem 40 akcí. Velmi aktivní je Český svaz žen a Sdružení dobrovolných hasičů. K velkým údálostem patří pořádání soutěže historických koněspřežných stříkaček. Jamští hasiči se s historickou stříkačkou zúčastňují i mezinárodních soutěží v Polsku a na Slovensku.
2. Cestovní ruch necháváme rozvinout přirozenou cestou. Určitý zisk přinese jednomu či několika jedincům, ostatním občanům přinese spíše omezení v podobě vyšší dopravy, ztráty klidu, ticha a tím i kvality bydlení. Myslíme si, že klid bude do budoucna devizou, kterou nebude možné zaplatit penězi.
3. Obec naší velikosti může dost těžko vytvářet nějaké zvláštní podmínky pro rozvoj podnikání. Jsme však členy MAS Havlíčkův kraj. Zde mohou podnikatelé využít dotace k rozvoji svého podnikání. Musí ovšem dobře napsat žádost a přesvědčit výběrovou komisi, že jejich záměr je nejlepší.

Blanka Čebišová starostka obce Čistá (asi 900 obyv., Středočeský kraj, okr. Rakovník)
1. Obec Čistá se svým obyvatelům představuje především pomocí svých webových stránek (www.cista-obec.cz) i stránek jednotlivých spolků, sdružení a organizací a dále prostřednictvím měsíčníku Čistecký zpravodaj.
Obec je jedním z každoročních organizátorů Anenské pouti a Svatováclavské pouti. Pořádáme také masopust, školní akademie, rozsvěcení vánočního stromu, školní ples aj. Zároveň v rámci grantového programu podporuje všechny spolky a sdružení. Před námi je aktuálně slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku Středočeského kraje. Pro příští rok začínáme s přípravou oslav 975. výročí založení obce a 150. výročí založení pěveckého sboru Václav.
2. Čistá provozuje od roku 1959 vlastní Veřejné tábořiště v obci Zdeslav, které má svoji záložku na webových stránkách v sekci Turista. V obci je zřízeno Muzeum Čistecka a vzniká naučná stezka o historii obce s názvem Po stopách Jaroslava Vrchlického, jenž v obci pobýval. Na území obce jsou i další rekreační zařízení.
Návštěvníkům se snažíme nabídnout co nejvíce informací, máme zpracované informační brožury a knihy o historii obce. Společně se Svazkem měst a obcí Rakovnicka byly zhotoveny malované turistické mapy a v rámci DSO Mikroregionu Čistá–Senomaty informační brožura o historii a zajímavostech jednotlivých obcí.

Ondrej Koliba starosta obce Hradčany (asi 275 obyv., okr. Přerov, Olomoucký kraj)
1. Naše obecní stránky (www.obechradcany.cz) zajišťují informovanost občanů ve všech oblastech dění.Pro ty, kteří nemají internet, slouží hlášení obecního rozhlasu, jež mohou sledovat i senioři s omezeným pohybem pomocí bezdrátového přijímače se záznamem zapůjčeným obcí zdarma. Čtvrtletník Hradčanské rozhledy shrnuje uplynulé období s upoutávkami na to, co se chystá a nabízí obvyklé společenské rubriky. Příprava obecních akcí je prezentována i na plakátovacích plochách v širokém okolí, dále využíváme IC v Přerově a ochoty okolních obecních úřadů.
2. Informace o akcích, kterých je během roku v naší obci více než 70, jsou předávány všemi obvyklými způsoby (web, plakáty, letáky, obecní rozhlas, regionální tisk atd.). S děním v obci seznamujeme širokou veřejnost s cílem ukázat, že i v malé obci je dostatečně pestrá nabídka pro všechny obyvatele. Účast naší reprezentace ve sportovních soutěžích, na společenských akcích, opakovaně úspěšná účast v soutěži Vesnice roku, to vše ukládá do podvědomí lidí Hradčany jako obec, kde se nikdo nenudí a všichni jsou vítáni.
3. Na rozdíl od minulých let se z naší obce přesunula i zemědělská výroba a občané za prací dojíždějí. Spolupráce s místním zemědělským subjektem je však velmi dobrá. Obec využívá pravidelně nabídek pracovního úřadu k zaměstnání osob na VPP a pořádá v letním období studentské brigády na údržbu zeleně a úklid obce. Drobné zakázky na opravy a údržbu v obci jsme schopni pokrýt místními řemeslníky, což přináší nezanedbatelné úspory.

Karel Ferschmann starosta obce Němčovice (asi 150 obyv., Plzeňský kraj)
1. Obec vybudovala v roce 2006 vlastní internetovou síť NE-Net, kterou provozuje na své náklady a postupně k ní připojila všechny obyvatele v obou jejích částech, včetně samot. Lidé mohou využívat vysokorychlostní internet, v současnosti jsme na 25 Mb/s. Velkou návštěvnost má obecní web (http://obec.nemcovice.cz/), včetně intranetu, přenášení zasedání zastupitelstva obce on-line webovou kamerou po této síti apod. Zřízené máme i stránky na FB a všechna svá videa na portále YouTube. Tímto způsobem obec pohodlně a jednoduše přenáší veřejnosti potřebné informace o konaných obecních i jiných akcích.
2. Němčovice se dlouhodobě a často účastní různých soutěží. Úspěch v nich zaručuje díky zájmu médií určitý obraz o obci. Mohu jmenovat např. čtyřikrát vítězství v celostátním kole soutěže Zlatý erb, druhé místo v soutěži Otevřeno x zavřeno, třikrát první místo v krajské soutěži My už třídit umíme, modrá a zelená stuha v soutěži Vesnice roku, letos přibyla stuha zlatá. Obec má ve svém okolí vytvořenou geocachingovou sérii třinácti keší s názvem Němčovice a Olešná, užij si český venkov.
3. Máme vytvořen systém obsluhy území a jsme schopni řešit si vlastními silami a technikou provozní záležitosti obce od sekání trávy, přes odklízení sněhu, odvoz fekálií a odpadků, svoz popelnic atd. Obec sama provozuje sběrný dvůr, útulek pro psy, čistírnu odpadních vod, sama si spravuje obecní lesy atd. Díky tomu je schopna zaměstnávat místní obyvatele. Spolupracujeme také s úřadem práce, dnes pracuje pro obec 13 zaměstnanců. K tomu všemu řídí stopadesátihlavou obec jeden neuvolněný starosta a účetní na »poloviční úvazek«.

Mgr. Tomáš Machýček starosta Jeseníku nad Odrou (asi 1920 obyv., Moravskoslezský kraj)
1. Základním způsobem informovanosti občanů o dění v obci je web (www.jeseniknadodrou. cz, momentálně probíhá inovace stránek), facebookový profil, dále Jesenický zpravodaj (vychází 6x ročně), místní rozhlas, osobní dopisy do domácností a plakáty.
2. Prezentace obce probíhá na webu, FB, v rámci členství v Regionu Poodří, Mikroregionu Odersko, MAS Poodří, destinačního managementu Moravské Kravařsko, na výstavách a akcích těchto sdružení, vydávání publikací, propagačních materiálů a videí, pořádání výstav, jarmarků, slavností.
3. Spolupracujeme se subjekty zaměřenými na cestovní ruch – pomoc při přípravě žádostí o dotace, prezentace firem na propagačních materiálech, pravidelná setkání s podnikateli v obci. Společné projekty na zaměstnanost v obci v rámci regionu nebo MAS.

Milan Fiala starosta Nové Vsi nad Nisou (asi 670 obyv., Liberecký kraj)
1. Nejvíce informací předáváme v obecním měsíčníku, dále na webu a občas místním rozhlasem.
2. Vydáváme tiskoviny (také ve spolupráci s místními spolky). Na našem území jsme po dohodě s telefonním operátorem (který potřeboval převaděč) vybudovali rozhlednu, jež láká turisty z celé republiky. Zapojujeme se i do různých sběratelsko-turistických akcí spojených s rozhlednou a pořádáme u ní různé slavnosti. Tím vším se snažíme k nám do obce přilákat turisty. Na našem území pramení řeka Nisa i toho se snažíme využít k těmto účelům.
3. Podporujeme turistiku, pro naši ves hlavní možný zdroj příjmů (ubytování, restaurace, občerstvení atd.). Činíme tak i ve spolupráci s okolními obcemi v Mikroregionu Jizerské hory.

Jiří Iral starosta obce Chelčice (330 obyv., Jihočeský kraj)
1. Informace o obecním dění k občanům dostáváme především
prostřednictvím dvouměsíčníku Zpravodaj obce Chelčice (dostupný on-line na stránkách www.chelcice.cz) a místního rozhlasu.
2. Obec Chelčice nabízí vhodné podmínky pro venkovskou turistiku. Ubytovna zemědělského podniku Zemcheba spolu s dalšími dvěma drobnými ubytovateli nabízí kapacity pro v poslední době tolik oblíbenou cykloturistiku v naší oblasti a pro soustředění sportovních oddílů, jimž jsou k dispozici obecní sportoviště. Konají se u nás už tradiční přehlídky místní zemědělské produkce. Na jaře jsou to Slavnosti květů a na podzim Slavnosti plodů.
Významnou akcí je i Chelčická pouť sv. Máří Magdaleny, kterou v červenci pořádají všechny kluby o. s. Mája – Tvořivé Chelčice. Jelikož jsme obec, která se hrdě hlásí k odkazu Petra Chelčického, najdou u nás turisté, ale i badatelé od roku 2010 Památník Petra Chelčického. Obec zakoupila v roce 2008 od církve budovu starého špýcharu a dala souhlas o. s. MAS Rozkvět zahrady jižních Čech k rekonstrukci sýpky na muzeum (v rámci PRV). Chelčice jsou členy Svazku měst a obcí okresu Strakonice, Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, Spolku pro obnovu venkova, SMS ČR a Euroregionu Šumava.
3. Největším zaměstnavatelem je již zmíněná Zemcheba. S místními podnikateli komunikujeme pravidelně při aktualizaci Místního programu obnovy vesnice. Chelčice jsou známé vývojem a aplikací biologických metod v ochraně ovocných sadů. V souvislosti s tím vznikl z podnětu obcí a pěstitelů ovoce Chelčicko-Lhenický mikroregion, poté byla ustavena MAS. V roce 2007 navázala obec kontakty s ovocnářskými oblastmi Lallinger Winkel v Německu (oblast Deggendorfu) a Mostviertel v Rakousku. Od roku 2012 se účastníme projektu OP LZZ »Rozvoj místního partnerství a trhu práce« (mikroregion je smluvním partnerem, kooperačním partnerem je lokální akční skupina Deggendorf).

Josef Zicha starosta obce Vysoké Pole (asi 830 obyv., Zlínský kraj)
1. Obec má své internetové stránky (www.vysokepole.cz), ale funguje u nás také rozhlas, jehož vysílání denně aktualizujeme. Osvědčila se nám i vlastní kabelová televize, kam v podobě prezentace vkládáme nejrůznější aktuality (nové projekty v obci, fotky z akcí, ale i nejnovější fotbalové výsledky, telefony na lékaře apod.). Tak se i ti nejstarší občané, kteří neumějí s internetem a ven se příliš nedostanou, dozvědí, co je nového.
2. Cílený marketing pro obec naší velikosti nepovažujeme za rozumnou investici. Uskutečnili jsme několik projektů pro turisty – např. Okruh šesti dědin mikroregionu Ploština, jehož součástí jsou mapy a tabule s vyznačenými trasami, letáky, půjčovna kol a koloběžek či úvaziště pro koně. Pomáhá nám spíš pozitivní šeptanda a zkušenosti těch, kteří u nás již byli. Jinak se spoléháme na aktualizovaný web a nově FB místního ekologického střediska Envicentrum.
3. O prezentaci před podnikatelským sektorem neuvažujeme a ani to nijak nezkoušíme. Bohužel je tu poměrně velká nezaměstnanost, takže příchod velké firmy by lidem v okolí pomohl. To však nezměníme tím, že se jim budeme jako obec nabízet. Změnila by to např. dostavba dálnice na Slovensko (R49), která je však v nedohlednu.
20121221102341_Zakon-o-Registru-smluv-by-mel-prinest-uspory-desitek-miliardModerni_obec_logo.jpg

Komentáře