Bezúplatný převod pozemků obci Němčovice

Plzeňský kraj zveřejňuje dle § 18 odst. 1 zákona č. 12912000 Sb., v platném znění,


záměr darovat pozemky, které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje a jsou předány k
hospodaření příspěvkové organizaci Plzeňského kraje Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, se sídlem Koterovská 162,326 00 Plzeň, lCO: 72053’l’l9, a to
pozemky:

  • parc. č,443111 o výměře 26 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
  • parc. č,47112 o výměře 29 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
  • parc. č,47113 o výměře 27 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

zapsané na LV č. 100 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, pro obec a k. ú. Němčovice,
do vlastnictví obce Němčovice, lČO: 00573922

Celý dokument: Bezúplatný převod pozemků

Komentáře