Aktuální téma: Studny, septiky, odběry vod, vypouštění odpadních vod atd.


AKTUÁLNÍ TÉMA STUDNY, SEPTIKY, ODBĚRY VOD, VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
V současné době je v platnosti na úseku vodního hospodářství zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Novela vodního zákona zveřejněná pod č.20/2004 Sb. stanovila v čl. II odst. 2 konec platnosti všech povolení k odběrům povrchových a podzemních vod a k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních, a to k 1. 1. 2008.

Informační kampaň byla zahájena s cílem informovat ty osoby, které mají platné povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod nebo k vypouštění odpadních vod do vod povrchových či podzemních s nabytím právní moci do 31. 12. 2001, že nejpozději k datu 1. 1. 2008 jim platnost jejich povolení zanikne a upozornit je, že mají možnost požádat o prodloužení jeho platnosti žádostí podanou do 1. 7. 2007, popř. požádat včas o vydání povolení nového.

Pro snazší orientaci uvádíme:

I.ODBĚR PODZEMNÍ VODY PRO OBYVATELSTVO

Každý, kdo odebírá podzemní vodu (tj. ze studní, vrtů), tak smí činit pouze na základě vydaného POVOLENÍ k odběru vody (dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. platného znění vodního zákona č. 254/2001 Sb.).

Platnost vydaného povolení k odběru podzemních vod ze studní a vrtů, které jsou určeny pro individuální zásobování domácností (nepodnikatelské subjekty) k pitným a jiným účelům (tj. pro rodinné domky, rekreační objekty, chaty, zahrady aj.) k datu 1.1.2008 NEZANIKÁ, PLATÍ I NADÁLE.
Jedná se o povolení vydaná podle dříve platných předpisů od r. 1955 do r. 2001, které byly budovány buď souběžně se stavbou hlavní (s rodinným domem, chatou) nebo samostatně. Tyto studny mají být stavebně povoleny a kolaudovány, rovněž k odběru vody má být vydáno povolení dle vodního zákona.

1/ Za povolené i kolaudované jsou považovány všechny studny vybudované před 1. 1. 1955. Jedná se o tzv. historické studny, z nichž se též odběr vody považuje za povolený, aniž by jejich majitelé byli držiteli nějakého písemného povolení. Stáří studny lze odvodit nejčastěji podle stáří nemovitosti, u které se studna nachází.
Pokud by však tato historická studna byla využívána k podnikatelským účelům (např. v domě je provozovna kadeřnictví, pohostinství apod.), je nutno požádat o odběr vody i z této historické studny!!!!

2/ Povolení nepotřebuje ani ten, kdo má např. na zahradě studnu, kterou k odběru podzemní vody vůbec nepoužívá a používat nehodlá.

Povolení ke stavbám studní a k odběrům vody z nich, vydaných po 1. 1. 2002, NEZANIKAJÍ a platí i nadále (pokud však nezaniknou uplynutím doby, na kterou byla vydána).

Pokud neexistuje samostatné stavební povolení na studnu:

1/ je nutno vyhledat stavební či kolaudační rozhodnutí na stavbu hlavní (dům, chatu). Pokud je v těchto rozhodnutích zmínka o studně (např. že nemovitost bude zásobována z vlastní studny), lze na takovouto studnu pohlížet jako na stavbu povolenou i kolaudovanou. Je však nutno požádat o vydání povolení k odběru podzemní vody z této studny. Nebo

2/ pokud neexistuje stavební povolení ani kolaudační rozhodnutí na studnu a ani povolení k odběru podzemní vody ze studny, která nebyla součástí stavby hlavní, je potřeba vše zlegalizovat:
a/ požádat o povolení k odběru podzemní vody ze studny a zároveň
b/ řešit samotnou stavbu studny

toto lze řešit dvěma způsoby:

1) Pokud byla stavba studny povolena, avšak potřebné doklady se nedochovaly, pořídí vlastník stavby zjednodušenou dokumentaci předmětné stavby (tzv. pasport stavby) a předloží ji speciálnímu stavebnímu úřadu (tj. vodoprávnímu úřadu) k ověření.

Příklad: u nemovitosti je studna, současný vlastník není prvním majitelem nemovitosti, žádné doklady nemá a studnu využívá k zásobování rodinného domu, k zalévání zahrady, k napouštění bazénu apod.

2) Pokud je zřejmé, že stavba studny byla provedena bez stavebního povolení, je potřeba požádat o její dodatečné povolení dle § 129 odst. 2 platného znění stavebního zákona s tím, že stavebník předloží podklady ve stejném rozsahu, jako k žádosti o nové stavební povolení. Žádost je nutno doložit zejména projektovou dokumentací zpracovanou projektantem v oboru vodohospodářské stavby, vyjádřením hydrogeologa, závěrem zjišťovacího řízení o posuzování vlivů staveb na životní prostředí – EIA (vydává Krajský úřad Plzeňského kraje).

Příklad: Na pozemku byl před 2 roky vybudován průzkumný hydrogeologický vrt, majitel z něj odebírá vodu k zalévání, povolení na stavbu vrtané studny ani k odběru vody neexistuje. Je nutno požádat o
a/ povolení vrtané trubní studny
b/ povolení k odběru podzemní vody.

II. ODBĚR POVRCHOVÉ VODY PRO OBYVATELSTVO

Kdo odebírá povrchovou vodu z potoka, řeky nebo z rybníka bez technického zařízení, tzn. odebírá konví nebo kbelíkem bez ohledu na množství a účel užívání vody, nepotřebuje žádné povolení.

Pokud by k této činnosti používal technické zařízení (čerpadlo, pumpu, trkač), je nutno požádat vodoprávní úřad o povolení k odběru povrchové vody nebo o prodloužení stávajícího vodoprávního povolení, neboť jeho platnost končí ze zákona ke dni 1. 1. 2008.

III. POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ZE SEPTIKU A Z DOMOVNÍCH ČISTÍREN DO VOD POVRCHOVÝCH (tzn. do řeky, potoka) NEBO PODZEMNÍCH (tj. do podmoku)

Platnost těchto povolení, která byla vydána právnickým nebo fyzickým osobám a nabyla právní moci do 31. 12. 2001 zaniká ke dni 1. 1. 2008. Žádosti o jejich prodloužení nebo o vydání nových povolení je nutno podat do 30. 6. 2007.
Povolení, která nabyla účinnosti po 31. 12. 2001, nezanikají k datu 1. 1. 2008, a to bez ohledu na to, zda vodu odebírá právnická nebo fyzická osoba či zda se tak děje pro účely zásobování domácnosti pitnou vodou nebo pro podnikatelské účely

Na vypouštění odpadních vod ze septiků a z domovních čistíren, které jsou zaústěny do veřejných kanalizací, se tato povinnost nevztahuje!

IV. ODBĚRY POVRCHOVÝCH VOD, PODZEMNÍCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ

Platnost všech povolení, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. 12. 2001, zaniká ke dni 1. 1. 2008 (Čl. II odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění zákona č. 20/2004 Sb.). Žádosti o jejich prodloužení nebo o vydání povolení nových je nutno podat do 30. 6. 2007.

Povolení, která nabyla účinnosti po 31. 12. 2001, NEZANIKAJÍ k datu 1. 1. 2008, a to bez ohledu na to, zda vodu odebírá právnická nebo fyzická osoba či zda se tak děje pro účely zásobování domácnosti pitnou vodou nebo pro podnikatelské účely.

Podrobnější informace lze získat na speciálně zřízených webových stránkách ministerstva zemědělství: www.zanikpovoleni.cz, kde jsou odkazy na dokumenty, formuláře žádostí a probíhá zde diskuzní fórum s uvedením nejčastějších dotazů. Dále je možno se informovat na bezplatné telefonní lince 800 101 197.

KDE ŽÁDAT?

Fyzické osoby podnikající a právnické osoby (organizace, podniky, obce, společnosti) z celého území okresu Rokycany žádají o všechna výše uvedená povolení u vodoprávního úřadu MěÚ Rokycany, na odboru životního prostředí, který je zároveň speciálním stavebním úřadem.

Fyzické osoby (občané) spadající do územní působnosti stavebního úřadu MěÚ Rokycany a MěÚ Mirošov podávají žádosti na odboru ŽP MěÚ Rokycany.

Veškeré požadované formuláře povolení je možno získat na odboru životního prostředí MěÚ Rokycany nebo na www.rokycany.cz

Fyzické osoby spadající do územní působnosti stavebních úřadů MěÚ Radnice a MěÚ Zbiroh se obracejí se svými žádostmi na tyto úřady, které jsou zároveň pověřenými obecními úřady povolujícími vodní díla a odběry podzemních a povrchových vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností).

Autor: ved. odboru ŽP Janík, úvodní komentář Ferschmann
Zdroj: OŽP MěÚ Rokycany
zanikpovoleni.jpg

Komentáře