Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 3/2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 3/2018 konaný dne 29. března 2018 v místní restauraci

Začátek: 19,05 hod.

Přítomni: 6 členů ZO (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, Bc. Ferschmannová, Mgr. Střelečková)

Omluveni:

Nepřítomni: S. Kapras

Hosté: veřejnost 6

Program:

1) Kontrola plnění minulých usnesení

2) Účetní závěrka provozu ČOV za rok 2017

3) Stanovení paušálu na rok 2018

4) Pořízení povitého majetku – postup

5) Postup financování stavby místní komunikace

6) Žádosti o dotace (havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí)

7) Příspěvky na činnost spolkům

8) Různé – Sázení stromku na NS, Ukliďme svět, Školení řidičů, Hasič roku 2017, Velikonoce v útulku, Vyhláška o nedělním klidu, ad.
Ověřovatelé zápisu: Střelečková, Galbavý Zapisovatelka: Vašková V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO: Splněno: 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2-2/2018 12/4-1/2018 Nesplněno: 11-1/2018 5-8/2017 5/2-3/2017

2) Starosta seznámil přítomné o účetní uzávěrce nákladů na provoz KČOV v roce 2017:

Výdaje celkem: …………………………….……… 69 248,20 Kč (mzda správce, rozbory vody, nové kryty šachet, nátěry plotu, sekání trávy, fekál)

Příjmy celkem: …………………………………..… 88.200,– Kč

Počet připojených osob……………………………. 112

Počet provozoven …………………………………….. 2

Pohledávky ……………………………………………..…. 0

Závazky ………………………………………………….. …0

Výsledek hospodaření ………………………… + 18 951,80 Kč

Stav fondu rezerv byl konci roku 2016 12.003,– Kč.

Stav nyní činí + 30.954,80 Kč.

3) Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2018 paušální výši poplatku v částce 700,– Kč za jednu osobu. Předpokládané náklady na provoz KČOV pro rok 2018: Výdaje celkem: …………………………… 88.000,– Kč Příjmy celkem: ……………………..……… 88.000,– Kč
Provozní výdaje jsou nastaveny jako vyrovnané, větší výdaje v roce 2018 se neplánují. Zvýšení počtu připojení v roce 2018 se předpokládá o cca 5 osob. Čistírna odpadních vod má povolení k vypouštění odpadních vod do roku 2026.

HLA PRO 6

4) Zastupitelstvo obce projednalo na návrh starosty postup při modernizaci automobilové techniky v obci a schvaluje nákup školního autobusu Karosa Recreo, dovoz z Francie, za částku 200 000 Kč smluvně zajištěnou na deset splátek prodejcem a to z důvodu špatného technického stavu stávajícího autobusu obce, především koroze podvozku a krycích plechů. Nový autobus má 55 míst a všechna sedadla jsou opatřena bezpečnostními pásy. Finanční krytí nákupu je zajištěno finančními příspěvky částečně od cizích subjektů a sponzorů v celkové výši 140 000 Kč, následně bude realizován prodej obecního autobusu Karosa 934 za předpokládanou částku cca 60 000 Kč. Vozidlo bude opět zařazeno do IZS jako evakuační autobus. Starosta se pověřuje podpisem kupní smlouvy na nový autobus a rovněž podpisem smlouvy o prodeji autobusu stávajícího.

HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce projednalo možnosti financování stavby místní komunikace v Němčovicích, která má platné stavební povolení. Starosta nechal vypracovat podle PD položkový rozpočet, ze kterého vyplývá, že stavbu včetně DPH bude možné realizovat „na klíč“ za 5 490 998,46 Kč. Protože obec nemá na tuto stavbu dostatek finančních prostředků, nechal starosta tuto stavbu položkově rozfázovat do několika etap. V současné době má obec zajištěnu částku 860 000 Kč, díky dotaci z MMR za Bílou stuhu (600 000) a povinný procentní doplatek obce (260 000). Dále bude obec žádat kraj o pomoc do dotačního titulu Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí ve výši 600 000 Kč, což je v případě úspěšnosti žadatele částka, kterou není třeba kofinancovat. Po jednání s bankéřkou obce, by bylo možné na konci tohoto roku uzavřít novou úvěrovou smlouvu na cca 800 000 Kč (v té době bude zbývat doplatit ze starého úvěru cca 120 000 Kč) tak, aby byl úvěr splacen do konce dalšího volebního období, tj. do roku 2022. Poslední možností je jednání s ředitelem Eurovia, a.s., o možnosti přesunutí (rozložení) plateb. do konce roku 2019, neboť stavba se bude realizovat v měsících říjen a listopad t.r. V každém případě bude muset být vyhlášeno výběrového řízení – podlimitní zakázka.

A) Zastupitelstvo obce schvaluje postup financování stavby místní komunikace.

HLA PRO 5 ZDRŽ 1

B) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu PK Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí ve výši 600 000 Kč.

HLA PRO 6

6) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2018 na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky z rozpočtu PK ve výši 40 tis. Kč na výměnu střešní majákové rampy a předních výstražných světel a opravu vodního čerpadla. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.

HLA PRO 6

7) Byla projednána žádost Základní organizace Českého svazu včelařů, z.s., v Radnicích o finanční příspěvek na činnost. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zaslání finančního příspěvku ve výši 3.000,– Kč. K uzavření darovací smlouvy je pověřen starosta.

HLA PRO 6

8) Různé:

8/1) Starosta informoval přítomné o události, která se stala na začátku olešenské naučné stezky, kde nechal pan Stránský provést těžbu dřeva ve svém lese, přičemž nechal porazit i stromy na pozemku obce. Starosta nechal pozemky vytýčit geodetem v terénu, aby bylo možné určit hranice pozemků. Dle vyčíslení OLH se jedná o škodu (krádež) dřeva ve výši cca 20 000 Kč, plus příslušenství (náklady geodet atd.). Starosta oznámil tuto událost Policii ČR. Dále bylo zjištěno, že zřejmě byla provedena těžba i na nelesním pozemku, které mělo předcházet vydání povolení ke kácení nelesní zeleně, což nebylo provedeno, proto starosta oznámil tuto událost Orgánu ochrany přírody OŽP v Rokycanech. O pokračování šetření bude starosta informovat na příštím zasedání ZO.

8/2) Starosta podal přítomným informace o tom, že v neděli 1. dubna se koná další tradiční akce Velikonoce v útulku v době od 11 do 16 hodin.

8/3) Ve čtvrtek, 19. dubna pojedou němčovičtí Soptíci autobusem do Prahy do Top Hotelu na akci Hasič roku 2017, kde budou mít vystoupení a také budou asistovat při předávání cen profesionálním hasičům. Odjezd v 10,30 hodin, předpokládaný návrat okolo 18 hodiny.

8/4) V sobotu 21. dubna proběhnou souběžně dvě akce. První bude tradiční úklid okolí obce Ukliďme svět – ukliďme obec, začátek ve 13 hodin. Dopoledne bude od 9,45 hodin brigáda na naučné stezce, kde se budou vysazovat nové stromky, celkem 400 ks lip, javorů, buků a dubů.

8/5) V neděli, 29. dubna se od 8 hodin se uskuteční školení řidičů z povolání v klubovně Hasičského domu.

8/6) Obecní úřad Němčovice upozorňuje občany na platnost obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, podle které je zakázáno v období od 1.5. do 30.9. o nedělích a státem stanovených svátcích provádět takové práce, které způsobují hluk, jako je např. používání sekaček, křovinořezů, cirkulárek, brusek, atd. Výjimku mají pouze neodkladné zabezpečovací práce při haváriích, jiných životu nebezpečných událostí a hasiči. Nedělní klid skončí 28. září.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 26. dubna 2018

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,55 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Jitka Střelečková

Vyvěšeno: 30.3. 2018

Komentáře